Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
01-09-2011 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar geleverd op het wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen. De Orde heeft om de volgende redenen moeite met het wetsvoorstel. Het voorstel leidt onder omstandigheden tot een disproportionele heffing over valutawinsten ter zake van deelnemingen. Voorts zou de heffing over valutawinsten niet mogen gelden voor deelnemingen van de belastingplichtige ter zake waarvan geen valutaverliezen zijn afgetrokken. Ten slotte vindt de Orde dat er geen voldoende zwaarwegende redenen zijn voor (formele en materiële) terugwerkende kracht van de voorgestelde regeling.
01-07-2011 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een beperkt aantal opmerkingen bij het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2011. De Orde vraagt om verduidelijking van de fiscale behandeling in box 3 van het recht op kinderalimentatie en van het recht op en de verplichting tot het voorzien in het levensonderhoud van kinderen. Daarnaast doet de Orde de suggestie een aantal aangekondigde wijzigingen voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting in dit wetsvoorstel op te nemen.
24-06-2011 NOB-commentaar op het wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag ter voorkoming dubbele belasting tussen Japan en Nederland.
31-05-2011

NOB-commentaar consultatie wetsvoorstel kostendekkende griffierechten

26-05-2011 De NOB heeft haar reactie gegeven op de internetconsultatie over het wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak. De Orde is van mening dat de huidige situatie van beslotenheid van fiscale procedures gehandhaafd dient te blijven en is niet overtuigd van de noodzaak van de door het Kabinet voorgestelde wetswijziging. De Orde vindt de argumenten die het Kabinet hanteert om de beslotenheid van de belastingrechtspraak op te heffen niet overtuigend.
19-05-2011 De NOB heeft haar commentaar geleverd op de voorgestelde objectvrijstelling voor vaste inrichtingen die in de Fiscale Agenda is opgenomen. De Orde constateert dat het huidige systeem van vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting van buitenlandse vaste inrichtingswinst naar tevredenheid functioneert, en vreest dat deze wijziging een een negatieve uitstraling zal hebben op het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. De Orde meent dat doelstellingen van de wijziging ook kunnen worden bereikt met veel minder ingrijpende maatregelen, die minder nadelig uitwerken voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De Orde doet hiertoe een alternatief voorstel en vraagt om onder andere dit alternatief te overwegen.
01-04-2011 De NOB gaf op 16 maart al haar commentaar op de notitie Fiscaal verdragsbeleid 2011. In haar vervolgcommentaar gaat zij in op een aantal vragen ten aanzien van de positie van de aanmerkelijk belanghouder. Zo vraagt de NOB duidelijkheid over het beleid dat Nederland nastreeft wat betreft heffing over de waardestijging van een ab-pakket in de periode na emigratie. Daarnaast vraagt de NOB de staatssecretaris om een verdere visie over de heffing over pensioeninkomsten.
16-03-2011 De NOB geeft haar commentaar op de notitie Fiscaal verdragsbeleid 2011. De NOB adviseert de uitkomsten van het verdere overleg ook vast te leggen. Verder benadrukt de NOB het belang van de corporate tiebreaker bepaling, en dringt er met het oog op het fiscale vestigingsklimaat op aan hierbij vast te houden aan de OESO-conforme bepaling. Verder heeft de NOB de nodige vragen rondom het voorkomen van verdragsmisbruik.
04-03-2011 De NOB geeft haar commentaar naar aanleiding van de tweede nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (nr. 32 131). De Orde gaat in op de afschaffing van de evenredige premie- en bijdrageverrekening, en constateert dat dit kan leiden tot lastenverzwaring en toename van de administratieve lasten. Om dit te voorkomen doet de Orde het voorstel om de werkingssfeer van artikel 6, zesde lid Wet LB’64 te verruimen, en voorts een soortgelijke bepaling op te nemen in de werknemersverzekeringswetten.
15-12-2010 De NOB heeft nog een aantal vragen gesteld over het verdrag met Zwitserland, waaronder de vraag tegen welk tarief Nederland mag heffen over een Nederlandse dividenduitkering aan een aanmerkelijk-belanghouder die is geëmigreerd naar Zwitserland.