Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
26-11-2010 De NOB vraagt in haar commentaar om duidelijkheid over de vergunningenplicht die in de in de Wet toezicht trustkantoren is opgenomen, meer in het bijzonder in welke gevallen die gaat gelden bij het bemiddelen bij en begeleiden van fusies en overnames van actieve rechtspersonen.
11-11-2010 De NOB heeft een commentaar ingediend naar aanleiding van de schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris met betrekking tot de wetsvoorstellen Belastingplan 2011, Overige Fiscale Maatregelen 2011 en de Fiscale verzamelwet 2010. De NOB waarschuwt voor een gebrek aan rechtsbescherming dat dreigt bij de voorgestelde wijziging van art. 20a Wet Vpb. Verder vraagt de NOB zich af waar de staatssecretaris de 'bemoedigende signalen' over de overstap van inhoudingsplichtigen naar de werkkostenregeling uit opmaakt.
04-11-2010 De NOB heeft haar commentaar gegeven op het vervolg van de wetsvoorstellen BP en OFM 2011. De Orde heeft bezwaar tegen de BTW-tariefsverhoging voor podiumkunsten. De Orde mist de rechtvaardiging van de verhoging, en ziet bovendien vele kwalificatieproblemen ontstaan. Dit leidt tot administratieve lastenverzwaring, en tevens een grotere werklast bij de belastingdienst, hetgeen haaks staat op het voornemen tot vermindering van het aantal belastingdienstmedewerkers. Daarnaast heeft de Orde nog een aantal vragen en opmerkingen bij de wijzigingen in de vennootschapsbelasting.
28-10-2010 De Commissie Wetsvoorstellen geeft haar commentaar op de Nota nav verslag en de tweede Nota van wijziging bij de Fiscale verzamelwet 2010. De Orde is op meerdere plaatsen niet overtuigd van de reactie van de staatssecretaris op haar eerdere commentaar, en vraagt daarom opnieuw aandacht voor o.a. de problematiek rondom de terbeschikkingstellingsregeling, de complexe regelgeving bij vererving van aanmerkelijk belangpakketten die tot een huwelijksgemeenschap behoren, en de voorgestelde tijdsgelange herrekening van de box 3-belasting bij immigratie en emigratie.
07-10-2010 De NOB heeft vandaag haar commentaar gegeven op het BP en OFM 2011. De Orde maakt zich zorgen om het investeringklimaat voor Nederlands vastgoed, nu wordt voorgesteld ook buitenlandse onroerende zaken mee te laten tellen bij de beoordeling of een lichaam als onroerendezaaklichaam moet worden aangemerkt. De Orde dringt er op aan de maatregel om de zesmaandentermijn bij de doorverkoop van woningen tijdelijk te verlengen tot twaalf maanden direct te laten ingaan, om zo te voorkomen dat aankopen van woningen in de laatste maanden van 2010 worden uitgesteld naar 2011. Daarnaast uit de Orde haar twijfel over de noodzaak tot reparatie van art. 20a Wet Vpb.
17-09-2010 De NOB geeft haar commentaar op het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, nr. 32 426’. De Orde is van mening dat de huidige verbondenheidsbepalingen niet voldoen voor de nieuwe wettelijke regels en mogelijkheden voor inrichting van een vennootschap. De Orde heeft onder andere het oog op verbondenheid voor de deelnemingsvrijstelling, voor de fiscale eenheid, voor art. 10a Vpb en voor het aanmerkelijkbelangcriterium. Ook pleit de Orde er voor een optiestelsel te onderzoeken, waarbij de vennootschap kan kiezen voor al dan niet fiscaal transparante behandeling. Naar de mening van de Orde bestaat er ook onduidelijkheid over de fiscale gevolgen voor bestuurders/aandeelhouders van de vergoedingsplicht bij 'onverantwoorde' uitkering.
09-09-2010 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs geeft haar commentaar op het wetsvoorstel en de (eerste) Nota van wijziging 'Fiscale verzamelwet 2010'. De Orde gaat in op de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, successiewet, invorderingswet en de loonbelasting. De Orde vraagt zich op een aantal punten af of wetswijziging nodig is en wijst er op dat de voorgestelde wetgeving veel onduidelijkheid creëert, terwijl er naar de mening van de Orde nauwelijks een probleem moet worden opgelost. Verder vraagt de Orde op een aantal punten om verduidelijking of aanpassing van de wet.
02-09-2010 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft haar commentaar gegeven bij de Wet Implementatie technische herzieningsrichtlijn BTW. De Orde heeft een aantal vragen, o.a. over de toepassing van de overgangsregeling en de gevolgen voor publiekrechtelijke instellingen.
27-08-2010 De Commissie wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs geeft haar commentaar op de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Verdrag NL-UK (kamerstuknr. 32145). De Orde heeft nog steeds een aantal vraagtekens bij de woonplaatsbepaling van het Verdrag. Daarnaast vraagt de Orde op een aantal andere punten naar verduidelijking van de werking van het verdrag.
01-07-2010 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van de consultatie over de concept Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011). De Orde is van mening dat onder de voorgestelde tekst van de URLB 2011 van een administratieve lastenverlichting uiteindelijk nauwelijks sprake is. De Orde spreekt de hoop uit dat haar reactie tot een brede herwaardering aanleiding geeft en dat de URLB 2001 zoveel mogelijk zal worden ontdaan van detailregelingen.