Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
05-10-2012

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet verhuurderheffing

21-06-2012

De Orde geeft in haar commentaar aan met genoegen kennis genomen te hebben van het wetsvoorstel "Wet uitstel van betaling exitheffing". De Orde is met de Staatssecretaris van Financiën van mening dat de beslissing in de zaak National Grid Indus van 29 november 2011, C-371/10 noopt tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving. Wel plaatst de Orde kanttekeningen bij het wetsvoorstel, die met name zien op  (i) de reikwijdte van de uitstelregeling (ii) de vormgegegeven uitstel van betaling (iii) de administratieve verplichtingen en (iv) het in rekening brengen van invorderingsrente.

11-06-2012

NOB-commentaar op de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

16-05-2012

De Orde gaat in haar commentaar in op de voorgestelde aanpassing van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer ("WBR"). De Orde geeft aan negatieve gevolgen voor vastgoedfondsen en hun beleggers te voorzien bij de voorgestelde aanpassing van artikel 4 WBR ter ‘reparatie’ van het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2004, nr. 38.879, BNB 2005/52 (Scheepjeshof-arrest). De Orde verzoekt in haar commentaar om de onderbouwing van de reperatie van voorgenoemd arrest aan te scherpen en geeft in overweging om de combinatie van de fiscale transparantie voor de vennootschapsbelasting en het regime van artikel 4 WBR te behouden. 

04-04-2012

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar ingediend op de concept-uitvoeringsregeling Geefwet. De Orde heeft nog enkele wezenlijke kritiekpunten en acht op een aantal punten een nadere invulling wenselijk. De Orde ontraadt met klem de voorgestelde wijziging van de bepaling over het liquidatiesaldo in de statuten van ANBI's. Deze wijziging leidt tot een onnodige administratieve lastenverzwaring voor 50.000 ANBI's, doet afbreuk aan de rechtszekerheid, leidt tot overkill en heeft bovendien niet het beoogde effect. De Orde is tevreden over de regeling inzake commerciële activiteiten, maar heeft nog wel behoefte aan enige verduidelijking. De regeling voor steunstichtingen SBBI is naar de mening van de Orde erg ingewikkeld en de Orde heeft bezwaar tegen de voorwaarde dat een eventueel liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een ANBI.

27-01-2012

Het voorstel geeft de Orde aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen. Eerst plaatst de Orde in onderdeel A van haar commentaar een aantal algemene opmerkingen die de onderbouwing en de structuur van de bankenbelasting betreffen. In onderdeel B wordt ingegaan op een aantal technische aspecten van het voorstel.

09-12-2011

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) geeft in haar commentaar aan dat zij aanzienlijke bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten. De bezwaren van de NOB kunnen worden samengevat in de volgende punten: 

24-11-2011 De Commissie geeft in haar commentaar aan verheugd te zijn dat de Staatssecretaris van Financiën het voorstel van de Orde heeft overgenomen om de aftrek van overnamerente te beperken op basis van een transactiegebonden aanpak. De Orde vraagt in haar commentaar nog om een bevestiging dat onder verkrijgingsprijs dient te worden verstaan de tegenprestatie vermeerderd met de ten laste van de verkrijger gekomen kosten.
14-11-2011 De Commissie onderschrijft in haar commentaar in algemene zin de noodzaak de AOW- en de pensioenleeftijd te verhogen gelet op de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting. De koppeling van beide leeftijden aan de levensverwachting acht de Commissie tevens een juist uitgangspunt. Eveneens onderschrijft de Commissie in haar commentaar dat het van groot belang is dat in een vroegtijdig stadium vast staat op welk moment de AOW- en de pensioenleeftijden worden aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de levensverwachting. Het wetsvoorstel geeft daarnaast aanleiding tot een aantal technische vraagpunten die in het commentaar zijn opgenomen.
11-11-2011

De Commissie bespreekt in haar commentaar de fiscale problemen die een goede functionering van het flexibele bv-recht in de weg staan. De belangrijkste conclusies zijn: