Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
01-07-2010 De NOB heeft een commentaar ingediend op het voorontwerp van wet 'Versterking cassatierechtspraak' (afkomstig van justitie). De NOB vraagt zich af of de Belastingkamer van de Hoge Raad werkelijk behoefte heeft aan het nieuwe artikel 80a RO. De formulering van artikel 80a RO schept volgens de NOB onduidelijkheid over het niveau van rechtsbescherming dat de Hoge Raad met het beroep in cassatie beoogt te bieden. Volgens de NOB blijft in de belastingpraktijk grote behoefte bestaan aan een effectieve rechtsbescherming ook door de cassatierechter. De NOB zou het betreuren indien het nieuwe artikel 80a RO zou leiden tot een geringere rechtsbescherming dan de Belastingkamer van de Hoge Raad thans biedt.
31-05-2010 De Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft op verzoek van het ministerie van justitie haar commentaar gegeven op het concept-wetsvoorstel 'Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn'. De Orde stelt o.a. voor om niet alleen het verzoek tot vergoeding van de immateriële schade maar ook van de materiële (rente)schade in dit wetsvoorstel te regelen. Daarnaast ziet de Orde niet in waarom het wetsvoorstel een verschil maakt tussen een verzoek om schadevergoeding van een rechtspersoon en van een natuurlijk persoon.
22-03-2010 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel (nr. 31 058) Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), welk wetsvoorstel eind 2009 is aangeboden aan de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel is nog geen aandacht besteed aan de fiscale implicaties. De Orde vraagt om in het kader van het wetsgevingsproces ook aandacht te besteden aan de fiscale aspecten, zoals de gevolgen voor de aanmerkelijkbelangregeling, de deelnemingsvrijstelling en de bestuurdersaansprakelijkheid.
07-01-2010 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft vandaag haar commentaar ingediend op de Goedkeuringswet van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Orde verzoekt een aantal bepalingen uit het verdrag te verduidelijken. Daarnaast benadrukt de Orde de onwenselijkheid van de (van het OESO Modelverdrag) afwijkende woonplaatsbepaling voor dual residents en verzoekt zij naast verduidelijkingen ook om een aantal tegemoetkoningen/overgangsregelingen op dit punt.
03-12-2009 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar ingediend op het Belastingpakket 2010 (32129 en 32130), voor de behandeling in de Eerste Kamer. De Orde vraagt o.a. om voor diverse situaties de regelingen voor de dga in de SW en de IB met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarnaast vraagt de Orde nogmaals de aandacht voor de behandeling van preferente aandelen in de nieuwe verervingsfacilliteit. De Orde verzoekt om een aantal verduidelijkingen ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling en de innovatiebox.
30-11-2009 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar ingediend op het wetsvoorstel Successiewet 1956 (31930), voor de behandeling in de Eerste Kamer. De Orde gaat in op een aantal (knel)punten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, en vraagt nogmaals aandacht voor onderlinge afstemming van deze faciliteit voor de Successiewet en de Wet Inkomstenbelasting.
05-11-2009 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft commentaar gegeven op de nota's nav verslag en de eerste en tweede nota's van wijziging bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2010 c.s. De Orde betreurt het dat de staatssecretaris bij de nieuwe schenkingsfaciliteit voor aanmerkelijkbelangaandelen vasthoudt aan de bestuurderseis en vraagt met klem aandacht voor de situaties van (cumulatief) preferente aandelen onder de nieuwe schenkings- en verervingsfaciliteit. De Orde is teleurgesteld dat de staatssecretaris geen reden ziet voor een terugwerkende kracht op verzoek van de wijzigingen ten aanzien van de deelnemingsvrijstelling en vraagt de staatssecretaris zijn standpunt te heroverwegen. Verder constateert de Orde enkele onvolkomenheden in de voorgestelde wetteksten en vraagt de Orde op een aantal punten om een verduidelijking. Ten aanzien van de werkkostenregeling pleit de Orde voor een heroverweging en voor uitstel van de invoering tot na 1 januari 2011.
29-10-2009 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van de consultatie over de uitgangspunten van het Nederlandse internationale fiscaal (verdrags)beleid. In de brief worden eerst enkele algemene punten uiteengezet, zoals het ratificatieproces. Vervolgens wordt een aantal verdragsartikelen behandeld, waaronder het woonplaatsartikel en het bestuurdersartikel. De Orde pleit onder meer voor terugkeer naar het OESO-conforme woonplaatsartikel en voor een duidelijke(re) kwalificatie van beloningen in verdragen.
12-10-2009 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een commentaar geschreven op de tweede nota van wijziging wetsvoorstel Successiewet 1956 (31930). De Orde heeft grote moeite met de materiële terugwerkende kracht van de wetgeving, en geeft op verzoek van de vaste kamercommissie van financiën diverse voorbeelden van deze terugwerkende kracht. De Orde betreurt het overigens dat met veel van haar opmerkingen en suggesties bij het wetsvoorstel en de eerste nota van wijziging niets is gedaan, en vragen onbeantwoord zijn gebleven.
02-10-2009 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een uitgebreid commentaar gegeven op het Belastingplan 2010 en enkele bijpassende wetsvoorstellen. De Orde is positief over de wijzigingen in de deelnemingsvrijstelling en over het voorstel voor uniformering van het loonbegrip. De voorgestelde werkkostenregeling mag volgens de Orde vanwege de vele bezwaren en onduidelijkheden in deze vorm niet worden ingevoerd. De Orde betreurt de beperking van de doorschuiffaciliteit bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen en pleit voor op z’n minst een ruimhartige overgangsregeling voor bestaande gevallen. De Orde heeft met tevredenheid kennis genomen van de verbeteringen in de tbs-regeling, maar is van mening dat deze niet ver genoeg gaan. Over het NOB-commentaar is een persbericht verschenen.