Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
11-11-2011 De concept AmvB geeft de Commissie aanleiding tot het geven van commentaar ten aanzien van de voorgestelde regelingen 10e, 10eb, 10ee, 10eh.
04-11-2011 In haar commentaar verzoekt de Commissie nogmaals voor het opnemen van zoveel mogelijk kernelementen, zoals grondslag en tarief, in de wet in plaats van een AMvB. Tevens geeft de Orde in haar commentaar aan het te betreuren dat een aantal punten in de AMvB, zoals de forfaitaire regeling en de boetebepalingen, nog niet zijn uitgewerkt. Daarnaast,  vanwege de vele onduidelijkheden in de AmvB en de toelichting hierbij, heeft de Commissie een groot aantal technische vraagpunten gesteld. In het Commentaar verzoekt de Commissie dat de staatssecretaris een heldere toelichting op deze punten geeft.
04-11-2011 In haar commentaar  spreekt de Commissie  nogmaals haar grote zorg uit over het onverantwoorde tempo waarmee de wijzigingen inzake de Geefwet en aanverwante maatregelen worden behandeld.  Dit komt de kwaliteit van deze wet- en regelgeving niet ten goede. Het commentaar bestaat uit twee delen. In het eerste deel maakt de Commissie een aantal opmerkingen bij de concept Uitvoeringsregeling AWR inzake commerciële activiteiten van anbi's. Dit concept baart de Orde grote zorgen, omdat de geïntroduceerde  verplichting  om inkomsten binnen twee jaar te besteden geen rekening houdt met het feit dat anbi's soms grote investeringen moeten doen waarvoor zij  meer dan twee jaar moeten sparen. Deze  bestedingseis heeft  samen met de uitbreiding van de definitie van 'commerciële activiteiten' tot beleggingsactiviteiten een  beperking  in plaats van een verruiming van de mogelijkheden voor het verwerven van alternatieve financieringsbronnen tot gevolg. In het tweede onderdeel plaats de Commissie nog een aantal opmerkingen bij de wetsvoorstellen. Enerzijds betreft dit het begrip 'algemeen nut'  en de bestedingsreserve . Anderzijds doet de Orde een suggestie voor een amendement, waardoor de regeling voor fondsenwervende instellingen aanmerkelijk zou worden verbeterd.
28-10-2011 De Commissie Wetsvoorstellen geeft haar commentaar op de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012, alsmede op de eerste en derde nota van wijziging. De Orde vraagt in haar commentaar nogmaals aandacht voor aanpassing van de voorgestelde 150 kilometergrens bij de 30% regeling. Bij de vaststelling van de 150 kilometergrens zou de woon - werkafstand bepalend moeten zijn. De Orde geeft voorts aan verheugd te zijn dat het lidmaatschapsrecht van een Cooperatie gelijk wordt gesteld met een aandeel voor de dividendbelasting en verzoekt dit tevens door te trekken naar de ab-regeling in de inkomstenbelasting en derhalve ook naar de vennootschapsbelasting. De Orde vraagt in haar commentaar nogmaals aandacht voor de nieuwe renteregeling, die effectief tot sparen van de fiscus bij de belastingplichtige leidt. De Orde gaat vervolgens uitgebreid in op de eerste nota van wijziging (aanvullende aftrek speur - en ontwikkelingswerk: RDA). De Orde pleit voor het opnemen van de grondslagbepaling en het bijbehorende percentage voor het vaststellen van de RDA in een wettelijke regeling en derhalve niet te delegeren aan lagere regelgeving. Tevens verzoekt de Orde het afgeven van een RDA–beschikking los te koppelen van de verstrekking van een S&O-verklaring wat betreft de daarin opgenomen te verrichten S&O-uren en geeft dan ook in overweging om van de RDA-beschikking een zelfstandige beschikking te maken.
07-10-2011

De Orde heeft een aantal vraagpunten opgeworpen ten aanzien van nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Japan.

07-10-2011 De NOB heeft vandaag haar commentaar gegeven op het BP en OFM 2012. De Orde uit grote bezwaren tegen de beperking van de renteaftrek voor overnameholdings. De Orde constateert dat dit voorstel een uitermate ingewikkelde regeling is, die bovendien gestapeld wordt op de vele reeds bestaande renteaftrekbeperkingen en adviseert een aanpassing van dit wetsvoorstel. Voorts betreurt het de Orde dat een al decennia lang goed werkend systeem inzake vrijstelling voor voorkoming dubbele belasting dreigt te worden vervangen door een nieuwe methodiek die resulteert in complexe artikelen in de Wet Vpb 1969 en tevens drie noodzakelijke bepalingen van overgangsrecht. De Orde uit tevens haar bezwaren op het vitaliteitspakket. De Orde is niet overtuigd van de noodzaak om opnieuw een wijziging in het systeem van fiscaal gunstige spaarregelingen te introduceren, terwijl nog niet zo lang geleden de levensloopregeling is ingevoerd. Tevens gaat de Orde in het commentaar in op de voorgestelde
aanpassingen in de AwR, aanmerkelijk belang voor buitenlands belastingplichtigen en de inhoudingsplicht voor de Cooperatie.
05-10-2011

De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar geleverd op het wetsvoorstel Geefwet en op ANBI’s en andere maatschappelijke organisaties gerichte voorstellen in het Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012. De belangrijkste opmerkingen van de Orde zijn als volgt: allereerst het vervangen van de invoeringsdatum van 1 januari 2012 door een 'nader bij Koninklijk Besluit te bepalen datum’ om een uitvoerig en diepgaande behandeling in het parlement te bewerkstelligen. Daarnaast heeft de Orde verschillende opmerkingen bij de (toelichting op de) lijst van algemeen nut beogende doelen. In veel gevallen is de toelichting te kort door de bocht en de Orde mist categorieën. Voorts is het de Orde niet duidelijk waarom is gekozen voor een multiplier op het niveau van schenkers in plaats van een matching door directe subsidies op het niveau van culturele instellingen. Tevens heeft de Orde moeite met de beperking van de aftrek voor monumenten. De Orde gaat daarnaast in op het onnodig beperkende vrijwilligerscriterium in het voorgestelde artikel 9a Wet Vpb.

01-09-2011 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar geleverd op het wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen. De Orde heeft om de volgende redenen moeite met het wetsvoorstel. Het voorstel leidt onder omstandigheden tot een disproportionele heffing over valutawinsten ter zake van deelnemingen. Voorts zou de heffing over valutawinsten niet mogen gelden voor deelnemingen van de belastingplichtige ter zake waarvan geen valutaverliezen zijn afgetrokken. Ten slotte vindt de Orde dat er geen voldoende zwaarwegende redenen zijn voor (formele en materiële) terugwerkende kracht van de voorgestelde regeling.
01-07-2011 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een beperkt aantal opmerkingen bij het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2011. De Orde vraagt om verduidelijking van de fiscale behandeling in box 3 van het recht op kinderalimentatie en van het recht op en de verplichting tot het voorzien in het levensonderhoud van kinderen. Daarnaast doet de Orde de suggestie een aantal aangekondigde wijzigingen voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting in dit wetsvoorstel op te nemen.
24-06-2011 NOB-commentaar op het wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag ter voorkoming dubbele belasting tussen Japan en Nederland.