Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
31-05-2011

NOB-commentaar consultatie wetsvoorstel kostendekkende griffierechten

26-05-2011 De NOB heeft haar reactie gegeven op de internetconsultatie over het wetsvoorstel openbaarheid belastingrechtspraak. De Orde is van mening dat de huidige situatie van beslotenheid van fiscale procedures gehandhaafd dient te blijven en is niet overtuigd van de noodzaak van de door het Kabinet voorgestelde wetswijziging. De Orde vindt de argumenten die het Kabinet hanteert om de beslotenheid van de belastingrechtspraak op te heffen niet overtuigend.
19-05-2011 De NOB heeft haar commentaar geleverd op de voorgestelde objectvrijstelling voor vaste inrichtingen die in de Fiscale Agenda is opgenomen. De Orde constateert dat het huidige systeem van vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting van buitenlandse vaste inrichtingswinst naar tevredenheid functioneert, en vreest dat deze wijziging een een negatieve uitstraling zal hebben op het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. De Orde meent dat doelstellingen van de wijziging ook kunnen worden bereikt met veel minder ingrijpende maatregelen, die minder nadelig uitwerken voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De Orde doet hiertoe een alternatief voorstel en vraagt om onder andere dit alternatief te overwegen.
01-04-2011 De NOB gaf op 16 maart al haar commentaar op de notitie Fiscaal verdragsbeleid 2011. In haar vervolgcommentaar gaat zij in op een aantal vragen ten aanzien van de positie van de aanmerkelijk belanghouder. Zo vraagt de NOB duidelijkheid over het beleid dat Nederland nastreeft wat betreft heffing over de waardestijging van een ab-pakket in de periode na emigratie. Daarnaast vraagt de NOB de staatssecretaris om een verdere visie over de heffing over pensioeninkomsten.
16-03-2011 De NOB geeft haar commentaar op de notitie Fiscaal verdragsbeleid 2011. De NOB adviseert de uitkomsten van het verdere overleg ook vast te leggen. Verder benadrukt de NOB het belang van de corporate tiebreaker bepaling, en dringt er met het oog op het fiscale vestigingsklimaat op aan hierbij vast te houden aan de OESO-conforme bepaling. Verder heeft de NOB de nodige vragen rondom het voorkomen van verdragsmisbruik.
04-03-2011 De NOB geeft haar commentaar naar aanleiding van de tweede nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel uniformering loonbegrip (nr. 32 131). De Orde gaat in op de afschaffing van de evenredige premie- en bijdrageverrekening, en constateert dat dit kan leiden tot lastenverzwaring en toename van de administratieve lasten. Om dit te voorkomen doet de Orde het voorstel om de werkingssfeer van artikel 6, zesde lid Wet LB’64 te verruimen, en voorts een soortgelijke bepaling op te nemen in de werknemersverzekeringswetten.
15-12-2010 De NOB heeft nog een aantal vragen gesteld over het verdrag met Zwitserland, waaronder de vraag tegen welk tarief Nederland mag heffen over een Nederlandse dividenduitkering aan een aanmerkelijk-belanghouder die is geëmigreerd naar Zwitserland.
26-11-2010 De NOB vraagt in haar commentaar om duidelijkheid over de vergunningenplicht die in de in de Wet toezicht trustkantoren is opgenomen, meer in het bijzonder in welke gevallen die gaat gelden bij het bemiddelen bij en begeleiden van fusies en overnames van actieve rechtspersonen.
11-11-2010 De NOB heeft een commentaar ingediend naar aanleiding van de schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris met betrekking tot de wetsvoorstellen Belastingplan 2011, Overige Fiscale Maatregelen 2011 en de Fiscale verzamelwet 2010. De NOB waarschuwt voor een gebrek aan rechtsbescherming dat dreigt bij de voorgestelde wijziging van art. 20a Wet Vpb. Verder vraagt de NOB zich af waar de staatssecretaris de 'bemoedigende signalen' over de overstap van inhoudingsplichtigen naar de werkkostenregeling uit opmaakt.
04-11-2010 De NOB heeft haar commentaar gegeven op het vervolg van de wetsvoorstellen BP en OFM 2011. De Orde heeft bezwaar tegen de BTW-tariefsverhoging voor podiumkunsten. De Orde mist de rechtvaardiging van de verhoging, en ziet bovendien vele kwalificatieproblemen ontstaan. Dit leidt tot administratieve lastenverzwaring, en tevens een grotere werklast bij de belastingdienst, hetgeen haaks staat op het voornemen tot vermindering van het aantal belastingdienstmedewerkers. Daarnaast heeft de Orde nog een aantal vragen en opmerkingen bij de wijzigingen in de vennootschapsbelasting.