Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
21-09-2009 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op de tweede nota van wijziging op het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang (kamerstuk 30 645). De NOB staat zeer positief tegenover het initiatief van de kamerleden om het gebrek aan rechtsbescherming bij controlehandelingen van de fiscus op te heffen. De NOB betreurt het dan ook dat het initiatiefwetsvoorstel aanzienlijke vertraging heeft opgelopen en spreekt de hoop uit dat de behandeling van het wetsvoorstel voortvarend verder ter hand kan worden genomen. Daarnaast worden in het commentaar een aantal technische opmerkingen over de tekst van de Nota gemaakt.
14-09-2009 De NOB heeft een commentaar ingediend op de nota nav het verslag bij wetsvoorstel 31 907, inzake de implementatie van richtlijnen BTW-pakket.
04-09-2009 De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft haar commentaar gegeven op de nota nav verslag en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Successiewet (31930). De Orde is van mening dat de bepalingen over de afgezonderde particuliere vermogens nog veel vragen oproepen en de voorgestelde regels over (cumulatief) preferente aandelen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit onevenwichtigheden bevatten. Tevens roept zij op tot overgangsrecht hiervoor. De Orde vraagt om de terugwerkende kracht die de nieuwe regels rondom schenken onder opschortende voorwaarde hebben, ongedaan te maken. Voorts is de Orde van mening dat het van groot belang is dat SBBIs vooraf zekerheid kunnen krijgen over hun fiscale status en dat het begrip ‘sociaal belang’ duidelijker wordt ingevuld.
30-07-2009 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft haar reactie gegeven op het Consultatiedocument 'Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek' dat het ministerie van Financiën op 15 juni 2009 publiceerde
20-07-2009 Op 24 juni is gepubliceerd het besluit "Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publieksgerechtelijke lichamen" (CPP 2009-838, publicatiedatum 10 juni). Over dit besluit heeft overleg plaatsgevonden tussen de NOB en het ministerie van financiën. Dit overleg heeft geleid tot een aanvullende goedkeuring, die bij een nieuwe versie van het besluit zal worden opgenomen. De goedkeuring zal al wel direct gelden.
04-06-2009 De NOB heeft bij de Tweede Kamer een uitvoerig commentaar ingediend over het Wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (31 930). De NOB is verheugd over de vereenvoudiging van de tariefstructuur, de lagere tarieven en het vervangen van drempelvrijstellingen door voetvrijstellingen. De NOB heeft op een aantal onderdelen van dit wetsvoorstel kritiek, onder meer op de inperking van het toepassingsbereik van de bedrijfsopvolgingsregeling, elementen van de regeling voor het afgezonderd particulier vermogen, de wijzigingen in de regels voor ANBI's en SBBI's, wijzigingen ten aanzien van herroepelijke schenkingen en het heffingsmoment voor schenkingsbelasting en het feit dat maatregelen in dit wetsvoorstel deels worden gefinancierd met maatregelen in het nog in te dienen Belastingplan 2010. De NOB dringt er op aan dat voor de behandeling van het wetsvoorstel voldoende tijd wordt ingeruimd.
25-05-2009 De NOB heeft een commentaar ingediend bij de Tweede Kamer over de vijfde Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel 'Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen' (31 301). Het NOB gaat in op het voorstel tot verhoging van de vergrijpboete op niet aangegeven box 3-inkomen naar 300%. De NOB komt tot de conclusie dat deze verhoging van de boete te geïsoleerd wordt beschouwd en dat de verhoging in deze vorm niet moet worden ingevoerd. De NOB ziet met name niet in waarom belastingontduiking in box 3 zwaarder dient te worden beboet dan belastingontduiking in de andere boxen, nu het laatste toch niet minder ernstig is. Bovendien kan de boete disproportioneel hoog uitvallen.
07-05-2009 Op de lijst met wetsvoorstellen die het Kabinet vóór het zomerreces zou willen behandelen, komt ook het Wetsvoorstel ‘Invoeringswet personenvennootschap’ voor (wetsvoorstel 31065). De NOB heeft er in een brief aan de Tweede Kamer commissies voor financiën en justitie voor gepleit dat gekozen wordt voor een praktische ingangsdatum, in dit geval 1 januari 2010. Dat leidt voor alle belastingplichtigen tot de minste complicaties. De brief is opgesteld in samenwerking met het NIVRA, de NOvAA, het RB en SRA.
07-05-2009 De NOB heeft vandaag een commentaar ingediend bij de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.31 907, inzake de implementatie van richtlijnen BTW-pakket.
23-04-2009 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld naar aanleiding van de wetsvoorstellen Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (nr. 20 702) en Aanpassingswet Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (nr. 31 124). De Orde vraagt de voorstellen op een aantal punten te verduidelijken. De Orde vraagt onder meer aandacht voor de positie van bedrijfsfiscalisten en voor de verhouding tussen de wetsvoorstellen en horizontaal toezicht.