Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
16-10-2008 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld naar aanleiding van de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel (nr. 31 065) Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek). De Orde vraagt de voorstellen op een aantal punten te verduidelijken en stelt enkele aanpassingen voor.
14-10-2008 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft ook na aanvaarding door Tweede Kamer van het wetsvoorstel, nr. 31 459, Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) nog steeds grote bezwaren tegen dit wetsvoorstel, in het bijzonder voor wat betreft de maatregelen voor lucratieve belangen. De Orde heeft haar bezwaren nader geconcretiseerd in een commentaar gericht aan de Vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer.
07-10-2008 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld op het wetsvoorstel 31 717, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009). De Orde vraagt het voorstel op enkele punten te verduidelijken en stelt een aantal aanpassingen voor.
02-10-2008 De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld op de wetsvoorstellen 31 704, Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) en 31 705, Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009). De Orde vraagt de voorstellen op een aantal punten te verduidelijken en stelt enkele aanpassingen voor.
02-07-2008 Op 26 juni jl. is de NOB uitgenodigd door de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het fiscaal vestigingsklimaat. Ter voorbereiding op dit gesprek heeft de Orde een Position paper opgesteld. Naar de mening van de Orde is een noodzakelijke voorwaarde voor het behouden en aantrekken van nieuwe activiteiten in Nederland dat de fiscale wetgeving consistent is, zodat het bedrijfsleven een goede inschatting kan maken van de fiscale gevolgen van investeringen in Nederland over een ruime tijdsperiode bezien. De Orde gaat in op de deelnemingsvrijstelling, de rentebox en renteaftrekbeperkende regelingen. Verder bepleit de Orde afschaffing van de dividendbelasting en van het fictief aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting.
02-07-2008 Op 25 juni jl. is de NOB uitgenodigd door de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (31 459). Ter voorbereiding op dit gesprek heeft de Orde een Position paper opgesteld. Onder verwijzing naar haar eerdere commentaren gaat de Orde hierin in op enkele belangrijke bezwaren. De Orde vraagt onder andere nogmaals aandacht voor de rechtszekerheid. De Orde is van mening dat de definities in het wetsvoorstel en de toelichting moeten worden aangescherpt om duidelijk te maken wanneer sprake is van een lucratief belang dat valt onder de reikwijdte van het wetsvoorstel.
30-06-2008 De Werkgroep schenk- en erfbelasting van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een reactie opgesteld op de contouren van een nieuwe Wet schenk- en erfbelasting zoals uiteengezet door de staatssecreetaris van Financiën tijdens zijn gastcollege van 14 april 2008 aan de Universiteit van Tilburg. De Orde vraagt in haar reactie aandacht voor de plaats van de Successiewet binnen het gehele systeem van belastingheffing en plaatst de probleemverkenning van de staatssecretaris in een breder perspectief. Vervolgens gaat de Orde in op een aantal belangrijke thema's, waaronder een verkrijgersbelasting, belastingverdragen, tarieven, vrijstellingen, trusts en testamenten, en doet de Orde enkele suggesties.
10-06-2008 De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een aanvullend commentaar opgesteld op het wetsvoorstel 31 459, Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen). Het aanvullende commentaar spitst zich toe op de maatregelen voor lucratieve belangen. De Orde vraagt de voorstellen op een aantal punten te verduidelijken en stelt enkele aanpassingen voor.
22-05-2008 De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld op het wetsvoorstel 31 459, Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen). De Orde is met de Raad van State van mening dat de regering onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de voorgestelde maatregelen effectief zijn ter voorkoming van excessen in het beloningssysteem. Verder vraagt de Orde de voorstellen op een aantal punten te verduidelijken en stelt de Orde aanpassingen voor.
22-05-2008 De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld op het wetsvoorstel 31 418, Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechtelijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun). De Orde plaatst in het belang van de rechtszekerheid kanttekeningen bij enkele naar het oordeel van de Orde wezenlijke uitvoeringsaspecten en doet enkele suggesties voor aanpassingen in het wetsvoorstel.