Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
17-04-2008 De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld op het wetsvoorstel 31404, "Wijziging van een aantal belastingwetten en een aantal andere wetten". De Orde plaatst opmerkingen op het gebied van de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de dividendbelasting, de AWR en de Invorderingswet.
10-04-2008 De Commissie wetsvoorstellen heeft haar commentaar gegeven op de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging van het Wetsvoorstel 'Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek' (Wetsvoorstel 31 065, herziening van het personenvennootschapsrecht). De Orde vraagt de Minister van Justitie om verduidelijking en om aanpassingen en/of toezeggingen op diverse punten op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en de successiewet, alsmede om aandacht voor internationale kwalificatieproblematiek en de geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel.
05-02-2008 De Commissie Wetsvoorstellen heeft gereageerd op het verzoek van de vaste kamercommissie van financiën om commentaar te geven op het Nederlandse vestigingsklimaat. De Orde geeft aan dat zij in haar commentaren regelmatig kritiek geeft op het effect van wetsvoorstellen op het vestigingsklimaat, en suggesties doet ter verbetering daarvan. Helaas wordt daar vaak weinig opvolging aan gegeven. De Orde verwijst ter illustratie naar passages uit haar commentaren van de laatste jaren waar zij ingaat op het Nederlandse vestigingsklimaat.
21-01-2008 De Commissie Wetsvoorstellen geeft commentaar op het wetsvoorstel, nr. 31.301, Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningensysteem door een depotstel). De commissie geeft aan dat het systeem van depotstorting leidt tot een verschraling van de rechtspositie van derden, die op grond van de keten- en inleningsaansprakelijkheid aangesproken kunnen worden en tot een versterking van die van de ontvanger. Daarnaast doet de Commissie met name voorstellen om de rentevergoeding op het depot meer af te stemmen op de realiteit en om de eenzijdige afboekingsmogelijkheden van de vrijwaringsrekening (het depot) die de ontvanger in dit wetsvoorstel krijgt meer in overeenstemming te brengen met de aanwijzingen bij storting.
06-12-2007 De commissie Wetsvoorstellen heeft op 6 december bij de Eerste Kamer een commentaar ingediend op het bij tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 aangepaste octrooiboxregime.
29-11-2007 De Commissie Wetsvoorstellen heeft op 28 november een commentaar gepubliceerd op het gewijzigde initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Dezentjé Hamming en Crone inzake de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wijziging AWR; Kamerstuknummer 30 645). De NOB juicht de belangrijke verbetering van de rechtspositie van belastingplichtigen waarin het voorstel voorziet toe, maar stelt wel een aantal wijzigingen in de huidige opzet voor.
21-11-2007 De Commissie Beroepszaken geeft commentaar op de wetsvoorstellen tot wijziging van de WID/MOT.
13-11-2007 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008.
09-11-2007 Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het voorstel om art. 10a Wet VpB 1969 te wijzigen, zoals opgenomen in de nota van wijziging van 1 november 2007 bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 (31 206).
08-11-2007 Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het verslag van de vaste kamercommissie van Justitie dat is uitgebracht naar aanleiding van het wetsvoorstel “Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek” (Wetsvoorstel 31 065, herziening van het rechtspersonenrecht).