U bent hier

Commentaar ANBI's en UR AWR 1994

11 juni 2013

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar ingediend op de brief van de staatssecretaris van Financiën van 28 mei 2013 met een toelichting op de voorgenomen fiscale maatregelen voor ANBI’s en de daarbij gevoegde conceptregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. De Orde vindt dat met kleine en buitenlandse ANBI’s te weinig rekening is gehouden en beveelt onder meer aan dat de Belastingdienst bij gebreke van een RSIN een eigen ‘ANBI-nummer’ toekent en dat niet verplicht een telefoonnummer hoeft te worden gepubliceerd, omdat anders bestuursleden van kleine ANBI’s hun privételefoonnummer op internet zouden moeten zetten. Ook wijst de Orde er op dat ANBI’s onmogelijk aan de eis kunnen voldoen dat per 1 januari 2014 de jaarrekening over het jaar 2013 op de website staat, omdat die er dan nog niet is. Er moet derhalve een termijn worden opgenomen waarbinnen jaarstukken over een vorig boekjaar moeten worden gepubliceerd. De Orde waarschuwt voor symboolwetgeving die ANBI’s vooral met extra administratieve lasten opzadelt. De Orde geeft, vanwege in de praktijk gesignaleerde problemen, in overweging om ANBI’s de mogelijkheid te bieden om de liquidatiebepaling aan de per 22 juni 2012 gewijzigde tekst aan te passen zolang de instelling niet is geliquideerd. De Orde is verheugd over de mogelijkheid van een alternatief voor de notariële akte voor periodieke giften en verzoekt ter ondersteuning van culturele instellingen deze mogelijkheid al vóór 1 januari 2014 open te stellen, omdat om optimaal gebruik te kunnen maken van de multiplier die slechts tot en met 2017 geldt, een periodieke gift al in 2013 moet worden overeengekomen.
 
Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden M.M.F.J. van Bakel MSc, mw. mr. N. Idsinga, mr. W.R. Kooiman, prof.dr. S.A. Stevens, drs. W.G. van Vliet en mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst