U bent hier

MDR: NOB questions and interpretation of DAC6 - discussion paper september 2018

19 september 2018

Op 25 mei heeft de Europese Raad een Richtlijn (2011/16/EU of DAC6) aangenomen met regels voor Mandatory Disclosure voor grensoverschrijdende belastingconstructies.  Deze regeling is sinds 25 juni 2018 reeds van kracht maar de implementatie in de Nederlandse wetgeving zal nog enige tijd duren en moet uiterlijk 31 december 2019 zijn afgerond.  De eerste rapportages dienen voor 31 augustus 2020 ingediend te worden.  De Richtlijn is zeer relevant voor belastingadviseurs omdat zij als intermediairs worden aangemerkt en op hen de primaire rapportageplicht rust (tenzij er sprake is van een wettelijk verschoningsrecht). 

De NOB heeft over de invoering van de Richtlijn in juli 2018 overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën en heeft naar aanleiding van dat overleg een document opgesteld met vragen die opkomen uit de praktijk.  Aangezien een formele toelichting op de wetgeving nog ontbreekt, heeft de NOB ook een eigen interpretatie gegeven op deze vragen.  Later dit jaar verwachten we een consultatiedocument vanuit het Ministerie van Financiën en ook zal er nog op Europees niveau overleg plaatsvinden over de invoering van de Richtlijn.  De NOB hoopt dat daardoor meer duidelijkheid gaat komen over een aantal van de begrippen in de Richtlijn zodat belastingadviseurs daar nu reeds rekening mee kunnen houden.

--

September 19, 2018

On 25 May, the European Council adopted a Directive (2011/16 / EU or DAC6) with rules for Mandatory Disclosure for cross-border tax structures. This regulation has been in effect since 25 June 2018, but implementation in Dutch legislation will take some time and must be completed by 31 December 2019 at the latest. The first reports must be submitted before 31 August 2020. The Directive is very relevant for tax consultants because they are classified as intermediaries and are subject to the primary reporting obligation (unless there is a legal right of non-disclosure).
 
The NOB consulted with the Ministry of Finance on the introduction of the Directive in July 2018 and, as a result of these consultations, drew up a document with questions arising from the practice. Since a formal explanation of the legislation is still lacking, the NOB has also given its own interpretation to these questions. Later this year we expect a consultation document from the Ministry of Finance and there will also be consultation at European level about the introduction of the Directive. The NOB hopes that this will provide more clarity about a number of the concepts in the Directive so that tax advisors can take this into account going forward.