U bent hier

Nader NOB-commentaar op het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

28 oktober 2016

De staatssecretaris heeft veel nadere toelichting en antwoorden gegeven op vragen en onduidelijkheden over de voorgestelde wijze van uitfasering van pensioen in eigen beheer, in de Nota naar aanleiding van het Verslag. Daarmee wordt tevens gereageerd op de eerdere NOB-commentaren ter zake van het dossier Pensioen in eigen beheer. *
De Orde constateert echter ook dat enkele belangrijke vragen onderbelicht blijven. De Orde is met name bezorgd over de positie van de (ex-)partner van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA).

Speerpunten nader NOB-commentaar

  • De Orde is verbaasd dat het niet mogelijk is gebleken om enkele voorbeelden te produceren naar aanleiding van de gestelde Kamervragen. De Orde begrijpt dat het niet mogelijk is om de diversiteit van alle DGA’s met een pensioen in eigen beheer (hierna: PEB), hun voorkeuren en hun specifieke situaties, in één voorbeeld te omvatten, maar dat neemt niet weg dat het mogelijk zou moeten zijn om enkele situaties met een cijfermatig voorbeeld te verduidelijken.
  • Omdat de (ex-)partner een wezenlijke rol speelt in het besluitvormingsproces inzake het bestaande PEB, is de Orde van mening dat de partner van de DGA bijzonder goed moet worden geadviseerd en moet worden meegenomen in het proces. Dit alles ter waarborging van de belangen van de partner. De Orde heeft in haar brief van 7 oktober jl. aangegeven, dat het enkele zetten van een handtekening op het formulier niet zal leiden tot de conclusie dat de (ex-)partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioenaanspraak.
  • Bij een afkoopverzoek van een ingegaan pensioen/lijfrente zou een verzekeraar normaal gesproken beoordelen of de gerechtigde gezond is. Alleen dan zal een verzekeraar namelijk meewerken aan afkoop van ingegane termijnen. De Orde verzoekt te bevestigen dat de BV geen medische waarborgen hoeft te verlangen als een DGA wil besluiten tot afstempeling, al dan niet gevolgd door afkoop.
  • De Orde wijst op de mogelijke dubbele belastingheffing die in de afkoopvariant kan optreden voor naar het buitenland geëmigreerde DGA’s met een conserverende aanslag. Afkoop leidt ertoe dat de conserverende aanslag, eventuele deels, wordt ingevorderd. Het buitenland zal de afkoopsom echter ook belasten als het ter zake geldende belastingverdrag de heffing over de afkoopsom toewijst aan de woonstaat.

*) Zie het NOB-commentaar van 10 september 2015, het NOB-commentaar van 18 januari 2016, het NOB-commentaar van 1 april 2016 en het NOB-commentaar van 7 oktober 2016.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van NOB-leden mr. B. Dieleman, drs. M.J. Hayes, drs. A.G. Jimmink, mr. drs. M.J. Oostenbroek, mr. dr. G.M.C.M. Staats, mr. B. Starink, drs. J.A. Stigter, mr. C.H.M. Walschot en mw. drs. N.M. Winter.