U bent hier

NOB-commentaar op de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale eenheid

03 november 2017

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met verontrusting kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris Financiën van 25 oktober 2017 met de aankondiging van enkele spoedreparatie-maatregelen inzake de fiscale eenheid vpb*.

Aanleiding voor deze brief is de conclusie van de advocaat-generaal (A-G) Campos Sanchéz-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) in twee zaken over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de Wet Vpb 1969 met het EU-recht. Uit de conclusie van de A-G volgt dat de zogenoemde per-elementbenadering – door het HvJ EU (in een Franse zaak) geïntroduceerd in het arrest Groupe Steria – waarschijnlijk ook van toepassing is op het Nederlandse fiscale-eenheidsregime.

De staatssecretaris heeft ervoor gekozen om het verschil tussen de binnenlandse situatie en de grensoverschrijdende situatie weg te nemen door de fiscale gevolgen voor de binnenlandse situatie te verslechteren. De Orde plaatst hierbij vraagtekens of dit wel de juiste weg is. Indien de staatssecretaris wil vasthouden aan een aanpassing van het fiscale-eenheidsregime voor binnenlandse situaties, zou de Orde zou er voor pleiten dat bestaande situaties buiten het toepassingsbereik van de spoedreparatie komen te vallen. Hiermee worden gerechtvaardigde verwachtingen van belastingplichtigen beschermd, maar wordt tegelijkertijd voorkomen dat nieuwe planning wordt opgezet om gebruik te maken van een eventueel (voor de schatkist) ongunstige uitkomst van de aanhangige per-elementzaken.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, drs. M.M.G.A. Voets, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden mr. drs. S.D. Brunner, mr. F. van Horzen, J.J.A.M. Korving LLM, drs. A.W.G. Lamers, mr. dr. E. Nijkeuter, mr. A. Nolten, mr. B. Suvaal, prof. dr. D.M. Weber, mr. S. Wolvers en mr. B.R. Zoetmulder.

* De brief van de Staatssecretaris Financiën d.d. 25 oktober 2017 (kenmerk: 2017-0000204271) aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de aankondiging van enkele spoedreparatie-maatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid