U bent hier

NOB-commentaar op de wet aanpassing fiscale eenheid

13 november 2015

Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscale eenheid’ (34 323) heeft de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) op vrijdag 13 november 2015 haar commentaar gegeven.

Het commentaar van de Orde heeft drie speerpunten (naast een aantal technische kernpunten en overige punten).
1. De conceptuele keuze voor de wijze van aanpassing van het regime. De orde kan zich vinden in de keuze om het huidige fiscale-eenheidsregime zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Toch ziet de Orde graag toegelicht waarom niet is gekozen voor het openstellen van de fiscale eenheid voor in de EU/EER gevestigde lichamen, met – om verliesimport tegen te gaan – eliminatie van het object van die lichamen.

2. Strijdigheid op onderdelen met het EU-recht. De Orde vraagt zich af of het thans ingediende wetsvoorstel op alle punten de toets van het EU-recht kan doorstaan. De eerste strijdigheid met het EU-recht betreft naar de mening van de Orde het aanwijzen van een van de zustermaatschappijen als moedermaatschappij van een zuster-fiscale eenheid zonder dat op die keuze kan worden teruggekomen. De tweede strijdigheid met het EU-recht die de Orde meent te constateren betreft de eis in artikel 15 lid 5 onderdeel b Wet vpb 1969. Ten derde vraagt de Orde zich af in hoeverre de aanscherping van de bezitseis voor situaties waarin het bezit in de dochtermaatschappij wordt aangehouden via een transparante entiteit met rechtspersoonlijkheid strijdigheid oplevert met EU-recht.

3. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De Orde stelt enige vragen omtrent de onmiddellijke werking van de wet na inwerkingtreding en hoe moet worden omgegaan met ‘Papillon’- en zuster-fiscale eenheden die tot stand zijn gekomen vóór de inwerkingtreding van de wet.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. M.V. Lambooij (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).