U bent hier

NOB commentaar op het consultatie concept-wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en ...

09 december 2011

NOB commentaar op het consultatie concept-wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) geeft in haar commentaar aan dat zij aanzienlijke bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten. De bezwaren van de NOB kunnen worden samengevat in de volgende punten: 

  • Uitvoering van het wetsvoorstel bemoeilijkt de toegang tot de rechter met name indien het belastingzaken betreft, de verwachte uitval is onevenredig groot.  De kwaliteit en het tempo van de rechtspraak neemt niet toe zoals het kabinet voorstaat, er is slechts sprake van een verschuiving van bekostiging. 
  • Het wetsvoorstel hangt de gedachte ‘de gebruiker betaalt’ aan. Daarmee wordt het belang van de rechtspraak miskend. Rechtspraak is niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk belang. Door toenemende complexiteit van regelgeving nemen burgers en ondernemingen hun toevlucht tot de rechtspraak. 
  • Verhoging van de griffierechten belemmert de schaduwwerking die uitgaat van het recht. Een relatief gemakkelijke toegang tot de rechter stimuleert dat maatschappelijke partijen hun verplichtingen nakomen en zich aan de geldende regels houden.
  • Verhoging van de griffierechten lijkt op gespannen voet te staan met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 6 van dat verdrag garandeert het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden mr. D.G. Barmentlo en mr. M. Arichi.