Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Sinds augustus 2003 rust op belastingadviseurs de wettelijke plicht tot het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Aanvankelijk op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (wet MOT), sinds 1 augustus 2008 op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De Wwft verwerkte de derde Europese anti-witwasrichtlijn in de nationale wetgeving en introduceerde het risicogeoriënteerde cliëntenonderzoek. De Wwft is met ingang van 1 januari 2013 ingrijpend gewijzigd naar aanleiding van aanbevelingen van de FATF en per 25 juli 2018 naar aanleiding van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn .

Richtsnoeren Wwft

top

De Commissie Beroepszaken kent een werkgroep Wwft onder leiding van mr. W.J.D. Gohres. Deze werkgroep overlegt regelmatig met andere beroepsorganisaties, het ministerie en de toezichthouder en schrijft in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Register Belastingadviseurs (RB) ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants’. De Richtsnoeren kunt u hieronder downloaden.

Model Risicobeleid Wwft

top

De Wwft gaat uit van een risicogeörienteerd cliëntenonderzoek. Dit laatste betekent dat de instelling over procedures dient te beschikken om het risico in te schatten dat een bepaalde cliënt, relatie, product of transactie met zich brengt. Dit risicobeleid dient voort te vloeien uit een risicoanalyse van de eigen organisatie, het eigen dienstverleningspakket en de eigen te onderscheiden cliënten(groepen). De werkgroep Wwft heeft een model ontwikkeld aan de hand waarvan een instelling tot een dergelijk kantoorbeleid kan komen. Dit model kunt u hieronder downloaden.

Servicedesk Wwft

top

Met name kleinere kantoren beschikken niet altijd over een speciale compliance-afdeling waar leden met vragen over de Wwft terecht kunnen. Ook is er vaak minder gelegenheid om met collega’s te overleggen of bijvoorbeeld in een bepaalde casus sprake is van een ongebruikelijke transactie die moet worden gemeld. Leden met vragen over de toepassing van de Wwft, die niet door de eigen compliance-afdeling beantwoord kunnen worden, kunnen terecht bij mr. E. Schouten (e.schouten@nob.net, tel. 020 514 1880).

E-learning Wwft

top

De wet Wwft kent de bepaling dat instellingen hun medewerkers, voorzover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek moeten opleiden, zodat ze beter in staat zijn "ongebruikelijke transacties" in de zin van de WWFT te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren. NOB en NBA hebben gezamenlijk een e-learningmodule ontwikkeld die in deze opleidingsverplichting voorziet en die voor leden van de NOB staat voor 2 vaktechnische PE-uren*). Klik hier om te zien hoe u deze module kunt bestellen.

*) De NOB wijst de leden er graag op dat er in de markt ook e-learningmodules Wwft verkrijgbaar zijn die inhoudelijk niet voldoen aan de PE voorwaarden van de NOB.

Downloads

top

Hieronder staat een overzicht van te downloaden documenten die betrekking hebben op de Wwft:

Klik hier voor de wetsgeschiedenis

Klik hier voor adressen en links

Berichten

top