NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. De NOB bestaat al sinds 1954 en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en bevordert een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.

Wat doet een belastingadviseur 

Een belastingadviseur adviseert zijn cliënt over de fiscale gevolgen van voorgenomen (rechts)handelingen zoals bedrijfsopvolging, investeringen, financiering en herstructureringen. De belastingadviseur wijst op fiscale stimuleringsmaatregelen (giftenaftrek, investeringsaftrek, innovatiebox) en vrijstellingen, zoals een reorganisatievrijstelling die beschikbaar zijn. Een onderdeel van het werk van een belastingadviseur is het voorkomen dat kosten nergens aftrekbaar zijn of inkomsten meer dan eens belast worden. Een bij de NOB aangesloten belastingadviseur waakt er voor betrokken te worden bij belastingfraude. Soms is de wet onduidelijk; ook dan wordt het advies gebaseerd op een redelijkerwijs verdedigbaar (objectief pleitbaar) standpunt. Binnen deze grenzen mag de belastingplichtige streven naar de meest gunstige positie en brengt de taak van de belastingadviseur met zich dat deze die positie ook aan zijn cliënt voorlegt. Voor zover redelijkerwijs nodig mag van een lid van de NOB verwacht worden dat deze ook de maatschappelijke aspecten van het advies met zijn cliënt bespreekt. 

Voorts is het een taak van een belastingadviseur zijn cliënt te helpen bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen en de cliënt ervoor te behoeden dat hij fiscale verplichtingen over het hoofd ziet. De expertise van de belastingadviseur is daarbij onontbeerlijk, omdat de fiscale regelgeving complex en voortdurend aan verandering onderhevig is. Verder verleent een belastingadviseur rechtsbijstand bij fiscale geschillen. Een belastingadviseur kan daartoe zijn cliënt in het contact met de Belastingdienst vertegenwoordigen en namens de cliënt een fiscale procedure voeren. 

Wat doet de NOB

De NOB behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en bevordert een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening, onder andere door

 

Voor cliënten is het NOB-lidmaatschap van hun belastingadviseur een waarborg voor kwaliteit. Voor leden is het lidmaatschap de toegang tot een hoogwaardige beroepsopleiding, permanente educatie en een (kennis-)netwerk op fiscaal terrein met specialistensecties op post-master niveau en een (kennis-)netwerk op het gebied van andere voor het vak relevante ontwikkelingen (Commissie Beroepszaken)

Onder de meer dan 5.200 leden van de NOB is een diepgaande (praktijk)kennis aanwezig over de volle breedte van het fiscale terrein. De NOB wil die kennis inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan het fiscale debat, bijvoorbeeld door het geven van commentaar op (voorgestelde) wet- en regelgeving (Commissie Wetsvoorstellen). In die bijdrage blijft de NOB weg van politieke stellingname en zegt dus niet of een maatregel wel of niet moeten worden ingevoerd (dat is een politieke keuze), maar wel welke voor- en nadelen aan de maatregel kleven uit oogpunt van onder andere rechtszekerheid (waaronder voorkomen terugwerkende kracht), verenigbaarheid met het recht, uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiency, regeldruk en gevolgen voor het investeringsklimaat. De NOB publiceert haar bijdragen aan het fiscale debat op haar website.