U bent hier

PE-verdiepingscursus Inleiding Transfer Pricing - juridisch kader en methoden

05 mei 2019

Doelgroep
Het betreft een inleidende cursus isvoor gewone leden van de NOB, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk. Ook al betreft het een inleidende cursus, er wordt een degelijke basiskennis van het arm’s-lengthbeginsel en de transfer pricing praktijk verondersteld.

Docenten
mr. M.A.M. van Casteren (Loyens & Loeff) en mw. mr. M. E. Kleinjan (EY)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transferpricing.

Het curriculum bestaat uit twaalf capita, verdeeld over zes cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden. In het kader van het Programma Permanente Educatie kunnen de cursussen afzonderlijk worden gevolgd.

Inleiding Transfer Pricing
De cursus beslaat 1 dag. In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader. Hierbij zal worden ingegaan op het arm’s-lengthbeginsel als startpunt voor het vaststellen van verrekenprijzen tussen gelieerde partijen en de codificatie hiervan in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Voorts zal de uitstraling van artikel 8b op andere bepalingen van de vennootschapsbelasting worden behandeld, alsmede de internationale ontwikkeling van het arm’s length beginsel als gevolg van BEPS. Tenslotte zal in de ochtend ook aandacht worden besteed aan de rulingpraktijk, mutual agreement procedures en dispute resolution.

In de middag van deze cursusdag wordt uitgebreid ingegaan op de vergelijkbaarheidsanalyse en verrekenprijsmethoden. Hoofdstukken I t/m III van de OESO Verrekenprijsrichtlijnen komen daarbij integraal aan bod. Ook zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de richtlijnen sinds de eerste publicatie daarvan in 1995, waaronder de recente publicatie van vernieuwde voorschriften rondom de profit split methode. Aan de hand van voorbeelden zal de cursus deelnemers op interactieve wijze meenemen in hoe de methoden zich tot elkaar verhouden, wanneer een specifieke methode van toepassing is en hoe de methoden moeten worden toegepast.

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:09.45 uur tot 17.15 uur
Frequentie1x per jaar
Kosten:  € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 vaktechnisch