U bent hier

PE-verdiepingscursus Intangibles en Transfer Pricing Waarderingen

12 augustus 2019

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk.

Cursusleider
Bestuur sectie Transfer Pricing

Docenten
C.S.J. Jie-A-Joen PhD (Simmons & Simmons) en drs. J.A. Dijkman (Meijburg & Co)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.

De cursus bestaat uit twaalf capita, verdeeld over zes cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden. In het kader van het Programma Permanente Educatie kunnen de cursussen afzonderlijk worden gevolgd. De onderwerpen van deze cursus zijn de volgende:

Intangibles (drs. J.A. Dijkman)

Intangibles is één van de meest uitdagende vraagstukken op Transfer Pricing gebied. Met het toenemende economische belang van kennis, data en dienstverlening, leveren immateriële activa zoals merknamen, octrooien, patenten, kennis en technologie een niet onbelangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van steeds meer ondernemingen. Een correcte belastingheffing van winsten gegenereerd met intangibles en helderheid op het gebied van Transfer Pricing is daarom essentieel. De OESO heeft met BEPS Actieplan 8-10 beoogd duidelijkheid te creëren over hoe belastingdiensten en belastingplichtigen om zouden moeten gaan met transfer pricing aspecten van intangibles. Aan de hand van de in 2015 uitgebrachte guidance door de OESO, zullen Transfer Pricing aspecten zoals de definitie van intangibles voor Transfer Pricing doeleinden, de eigendomsvraag, het gebruik en het verkopen van intangibles in concernverband, Transfer Pricing methoden, het ingevoerde begrip ‘hard-to-value intangibles’ en de samenhang tussen intangibles en reguliere intercompany transacties zoals goederen en diensten in deze cursus centraal staan.

Transfer Pricing Waarderingen (C.S.J. Jie-A-Joen PhD en Master of Business Valuation)

Multinationals ondergaan hedendaags veelvuldig zakelijke herstructureringen. Voorbeelden van herstructureringen zijn Full-fledged Manufacturers die worden gestructureerd tot Contract / Consignment Manufacturers of een Buy/Sell Distributor die wordt geherstructureerd tot een verkoopagent (Commission Agent). Deze herstructureringen gaan menigmaal gepaard met verplaatsingen van functies, activa en risico’s. Tevens vindt er vaak een verplaatsing van immateriële activa plaats (bijvoorbeeld, patenten, merknamen, klantencontracten etc.). Deze herstructureringen hebben mogelijk een compensation payment tot gevolg (i.e. de geherstructureerde groepsentiteit dient mogelijk een vergoeding te ontvangen voor de getransfereerde functies, risico’s en / of activa). Deze cursus geeft inzicht in verschillende waarderingsmethoden (market-based, cost-based and income-based benaderingen) die gebruikt kunnen worden om een zakelijke compensatie voor deze herstructureringen te bepalen op basis van het arm’s length principe. Hierbij worden aan de hand van een aantal voorbeelden en rechtszaken inzicht verkregen in de toepassing van waarderingsmethoden (in het bijzonder de veelgebruikte Discounted Cash Flow methode) in lijn met BEPS Actie Punt 8-10. Bovendien wordt ingegaan op het prijzen van gelieerde licentietransacties.

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 dag
Werktijden:   zie programma
Kosten: € 260,- incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
PE-uren:4 vaktechnisch