Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik me aanmelden voor het lidmaatschap?

  Voor de aanmelding moet gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier NOB. Wij ontvangen het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier met bijbehorende documenten bij voorkeur per e-mail (ledenadministratie@nob.net).

   

 • Wat zijn de vereisten voor het NOB-lidmaatschap?

  Het (aspirant-)lidmaatschap staat open voor belastingadviseurs die:

  • het beroep van belastingadviseur als hoofdberoep uitoefenen als partner of enig eigenaar van een NOB-erkende belastingadviespraktijk, in dienst van een NOB-erkende belastingadviespraktijk of in dienst van een samenwerkingsverband dat zich richt op de advisering van cliënten inzake hun belastingpositie (hiermee wordt bedoeld de belastingadviseur in dienst van een samenwerkingsverband waar geen partners zijn die het beroep van belastingadviseur uitoefenen);

  • zich hoofdzakelijk richten op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht (al dan niet in een internationale context);

  • met succes een universitaire opleiding fiscaal recht of fiscale economie op doctoraal- of masterniveau hebben gevolgd aan een Nederlandse universiteit (of een gelijkwaardige voor het beroep relevante afstudeerrichting aan een buitenlandse universiteit).

  • niet strafrechtelijk zijn veroordeeld voor een misdrijf, aan wie geen bestuurlijke boete is opgelegd wegens een overtreding begaan bij zijn werkzaamheden en aan wie geen vergrijpboete is opgelegd als bedoeld in de artikelen 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

  Ook staat het (aspirant-)lidmaatschap open voor bedrijfsfiscalisten. Het vereiste 'zich hoofdzakelijk richten op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht' geldt – gegeven hun aparte positie – niet voor bedrijfsfiscalisten. De overige lidmaatschapsvereisten zijn wel van toepassing.

 • Welke opleiding moet ik gevolgd hebben om NOB-lid te kunnen worden?

  Om te kwalificeren voor het lidmaatschap moet u een universitaire opleiding fiscaal recht of fiscale economie op doctoraal- of masterniveau hebben gevolgd aan een Nederlandse universiteit, waarbij

  -           ten minste 52 ects worden besteed aan belastingrechtelijke vakken, waarvan ten minste 30 in de masterfase;

  -           ten minste 9 ects worden besteed aan privaatrecht als afzonderlijke discipline;

  -           ten minste 9 ects worden besteed aan economie als afzonderlijke discipline.

  Klik hier voor een overzicht van fiscale master-opleidingen die, onder het voorbehoud van wijzigingen in het curriculum, aan deze bovengenoemde eisen voldoen.

  Onder voorwaarden is het ook mogelijk om met een gelijkwaardige voor het beroep relevante afstudeerrichting aan een buitenlandse universiteit of met een andere niet-fiscale universitaire opleiding te worden toegelaten tot het lidmaatschap (zie hiervoor het  Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling).

 • Ik heb een niet fiscale universitaire opleiding voltooid. Kan ik NOB-lid worden?

  Kwalificeert een belastingadviseur, werkzaam bij een reeds NOB-erkende belastingadviespraktijk of bij een te erkennen belastingadviespraktijk van voor het NOB-lidmaatschap kwalificerende belastingadviseurs, niet voor het lidmaatschap omdat hij geen universitaire opleiding op doctoraal dan wel masters niveau in het fiscale recht of de fiscale economie heeft voltooid dan kan door de Commissie van Beoordeling dispensatie worden verleend voor dit lidmaatschapsvereiste zodat de belastingadviseur kan worden toegelaten tot het lidmaatschap van de NOB en onder het tuchtrecht van de NOB gebracht kan worden. Dispensatie voor dit lidmaatschapsvereiste kan alleen worden verleend indien de belastingadviseur voldoet aan de overige lidmaatschapsvereisten en hij:

  • een universitaire opleiding op doctoraal dan wel masters niveau heeft voltooid;
  • voldoende basiskennis van en praktijkervaring in het Nederlandse belastingrecht heeft opgedaan om het beroep van belastingadviseur op verantwoorde wijze in Nederland uit te oefenen. Daartoe dient het kandidaat-lid na het afstuderen ten minste drie jaar ervaring te hebben opgedaan in de belastingadviespraktijk in dienst van een NOB-erkende belastingadviespraktijk alvorens hij toegelaten kan worden tot het aspirant-lidmaatschap. Indien het kandidaat-lid na het voltooien van de universitaire opleiding zeven jaar ervaring heeft als belastingadviseur, waarvan minimaal drie jaar in dienst van een NOB-erkende belastingadviespraktijk kan hij rechtstreeks worden toegelaten tot het gewoon lidmaatschap. Ervaring opgedaan nadat een kandidaat-lid zich had kunnen aanmelden voor het lidmaatschap wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
  • werkzaam is in dienst van een (te erkennen) NOB-erkende belastingadviespraktijk of partner is in een samenwerkingsverband waar de (te erkennen) NOB-erkende belastingadviespraktijk deel van uitmaakt.
 • Kan ik mij al aanmelden voor het lidmaatschap als ik mijn bul nog niet heb ontvangen?

  Voor toelating tot het aspirant-lidmaatschap hebben wij het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, een kopie van een bachelorbul+cijferlijst en een kopie van een masterbul+cijferlijst nodig. Indien de masterbul nog niet beschikbaar is kan voorlopig worden volstaan met een getuigschrift en wordt u onder voorbehoud toegelaten tot wij uw bul hebben ontvangen.

 • Ik zou graag zo snel mogelijk aan de beroepsopleiding willen beginnen. Wanneer is de eerste mogelijkheid?

  Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier zullen wij dit zo spoedig mogelijk verwerken. Bij toelating ontvangt u een toelatingsbrief met inloggegevens voor uw Persoonlijke Pagina. Via deze Persoonlijke Pagina kunt u zich aanmelden voor de eerstvolgende Algemene Introductiebijeenkomst van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs.

 • Kan ik de beroepsopleiding volgen zonder NOB-lid te worden?

  Nee, inschrijving voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs staat uitsluitend open voor aspirant-leden van de NOB. 

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrijstelling van de beroepsopleiding?

  Belastingadviseurs die meer dan drie, vijf of zeven normjaren ervaring in de belastingadviespraktijk hebben, komen in aanmerking voor respectievelijk een kleine (17 dagdelen), grote (28 dagdelen) of volledige vrijstelling voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Daarnaast zijn er vrijstellingen voor fiscalisten, die de beroepsopleiding advocatuur of notariaat hebben afgerond en voormalig inspecteurs. Ook fiscalisten die zijn gepromoveerd op een fiscaal onderwerp komen in aanmerking voor een vrijstelling. Het volledige vrijstellingenbeleid is opgenomen in paragraaf 4 van het Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling. Bij toekenning van een vrijstelling op basis van werkervaring houdt de Commissie van Beoordeling slechts rekening met werkervaring als belastingadviseur, opgedaan in een periode waarin de kandidaat zich niet kon aanmelden voor het lidmaatschap van de NOB. Hierbij moet gedacht worden aan het hebben van een werkkring, waarbij het NOB-lidmaatschap niet mogelijk is, bijvoorbeeld werkzaam zijn bij een belastingadviespraktijk die niet in aanmerking komt voor erkenning door de NOB. De situatie, waarbij een kandidaat werkzaam is bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk, maar aanmelding voor het NOB-lidmaatschap achterwege blijft, omdat de NOB-erkende belastingadviespraktijk de kandidaat niet op de mogelijkheid van een NOB-lidmaatschap wijst of niet genegen is de contributie voor het lidmaatschap te betalen, valt hier uitdrukkelijk niet onder.

 • Wanneer heb ik een patroon nodig?

  Een aspirant-lid dient er voor zorg te dragen dat hij de Beroepsopleiding Belastingadviseurs in voldoende mate kan volgen en een voldoende vakinhoudelijke begeleiding krijgt tijdens zijn aspirant-lidmaatschap. Aspirant-leden die werkzaam zijn in een NOB-omgeving zullen in het algemeen voldoende begeleid en opgeleid worden. Voor zelfstandig gevestigde aspirant-leden en voor aspirant-leden in dienstbetrekking bij een onderneming waar zij niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een NOB-lid, geldt dat echter niet. Van geval tot geval zal de Commissie van Beoordeling bezien of begeleiding en opleiding op voldoende niveau verzekerd is. De commissie heeft de bevoegdheid een gewoon lid of buitengewoon lid als buitenpatroon te benoemen. De taak van de buitenpatroon is het aspirant-lid met raad en daad terzijde te staan en het uitoefenen van toezicht op de kwaliteit van de uitoefening van het beroep en op het verder verkrijgen en bijhouden van de benodigde vaktechnische kennis.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor de JOB?

  U hoeft zich niet aan te melden voor de JOB. NOB-leden die niet langer dan vijf jaar lid zijn van de NOB en jonger zijn dan 35 jaar zijn automatisch aangesloten bij de JOB.

 • Wanneer kan ik toetreden tot het gewoon lidmaatschap?

  In beginsel wordt u bij toelating tot het lidmaatschap eerst aspirant-lid. Alle aspirant-leden volgen verplicht de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Aspirant-leden worden toegelaten tot het gewoon lidmaatschap indien zij het Algemene Introductieprogramma en de Beroepsopleiding Beastingadviseurs met succes hebben voltooid en na afstuderen ten minste drie jaar werkzaam zijn geweest als belastingadviseur of bedrijfsfiscalist. Indien de Commissie van Beoordeling op basis van werkervaring een volledige vrijstelling toekent is directe toelating tot het gewoon lidmaatschap mogelijk. Het vrijstellingenbeleid is opgenomen in het Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling.

 • Ik werk op een niet NOB-erkend kantoor. Kan ik lid worden?

  Nee, om te kwalificeren voor het lidmaatschap moeten belastingadviseurs werkzaam zijn bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk. Ook de belastingadviespraktijk van de als zelfstandige werkzame belastingadviseur moet worden erkend. Een uitzondering wordt gemaakt voor de belastingadviseur in dienst van een samenwerkingsverband van andere beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld advocaten of accountants) waar geen partners zijn die het beroep van belastingadviseur uitoefenen. In dat geval dient het samenwerkingsverband waar de belastingadviseur werkzaam is, zich te conformeren aan het door het bestuur van de NOB opgestelde Statuut van Onafhankelijkheid om de vrijheid en onafhankelijkheid van de belastingadviseur bij de uitoefening van zijn beroep te waarborgen.

 • Ik ben werkzaam als zelfstandig belastingadviseur. Kan ik NOB-lid worden?

  Ja, indien u voldoet aan de lidmaatschapsvereisten. Wel is noodzakelijk dat de door u gevoerde belastingadviespraktijk wordt erkend als NOB-erkende belastingadviespraktijk.

 • Ik ben niet toegelaten tot het lidmaatschap. Kan ik daar bezwaar tegen maken?

  Op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 van de statuten hebben (kandidaat-)leden de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de Commissie van Beoordeling betreffende de toelating tot het aspirant-lidmaatschap of het gewoon lidmaatschap ( Reglement Bezwaar en Beroep). Gemotiveerde bezwaren dienen schriftelijk ingediend te worden binnen twee maanden na kennisgeving van het besluit. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep.

 • Welke kosten zijn verbonden aan het NOB-lidmaatschap?

  De jaarlijkse contributie bedraagt € 185,- voor aspirant-leden, € 335,- voor gewone leden en bedrijfsfiscalisten en € 50,- voor buitengewone leden. NOB-leden die niet langer dan vijf jaar lid zijn van de NOB en jonger zijn dan 35 jaar zijn automatisch aangesloten bij de JOB en betalen daarvoor nog een aanvullende contributie van € 23,- per jaar.

  De kosten van de voor aspirant-leden verplichte Beroepsopleiding Belastingadviseurs bedragen gemiddeld € 1.850,- per jaar. Dit bedrag kan lager zijn voor aspirant-leden die interne kantoorcursussen inbrengen. Het exacte bedrag is mede afhankelijk van het gekozen pakket. Naast het cursusgeld zijn de deelnemers jaarlijks een bijdrage van € 275,- collegegeld verschuldigd. Dit dient als dekking van de kosten van het SOB-bureau.

 • Ik heb een nieuwe baan. Hoe kan ik deze wijziging doorgeven?

  Voor het doorgeven van mutaties moet gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde Mutatieformulier NOB.doc.

 • Ik word uitgezonden naar het buitenland. Kan ik NOB-lid blijven?

  De NOB stelt de eis dat belastingadviseurs zich bij de beroepsuitoefening hoofdzakelijk dienen te richten op de toepassing van het Nederlandse belastingrecht, al dan niet in een internationale context. Een uitzondering geldt voor belastingadviseurs, waarvan bij voorbaat vaststaat dat zij zich slechts tijdelijk niet zullen richten op het toepassen van het Nederlandse belastingrecht. De Commissie van Beoordeling kan in een dergelijk geval dispensatie verlenen voor dit lidmaatschapscriterium. De commissie verleent deze dispensatie in ieder geval als voldoende is gebleken dat de belastingadviseur is uitgezonden voor een periode van drie jaar of korter. Indien een samenwerkingsverband als gebruikelijke periode een langere uitzendtermijn kent dan drie jaar kan de commissie ook voor die gevallen dispensatie verlenen.

 • Ik werk bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk. Moet ik lid worden?

  Indien u kwalificeert voor het lidmaatschap omdat u werkzaam bent als belastingadviseur en een universitaire opleiding fiscaal recht of fiscale economie heeft voltooid moet u zich aanmelden voor het lidmaatschap als u werkzaam bent bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk. Een van de gevolgen van de erkenning is dat alle voor het lidmaatschap kwalificerende belastingadviseurs NOB-lid moeten worden.

 • Hoe kan ik mijn NOB-lidmaatschap opzeggen?

  U kunt uw lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging. U kunt dit doorgeven via het opzeggingsformulier onder 'mijn account'. U kunt ons ook per e-mail berichten over de beëindiging van uw lidmaatschap. Wij verzoeken u daarbij de reden van opzegging te vermelden. Na verwerking van uw opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van uw lidmaatschap.

 • Ik heb mijn lidmaatschap per 1 april 2014 opgezegd. Vind er nog enige restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats, nu ik niet geheel 2014 sta ingeschreven.

  Het NOB-lidmaatschapsgeld voor het gehele jaar is verschuldigd als een lid op 1 januari als (aspirant-)lid is ingeschreven. Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar door u verschuldigd. Dit beleid van de NOB sluit aan bij de wettelijke regeling ter zake (artikel 2:25 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek).

 • Ik ben NOB-lid en treed binnenkort uit dienst bij mijn huidige werkgever. Ik heb nog geen nieuwe werkgever gevonden. Wat zijn de gevolgen voor mijn NOB-lidmaatschap?

  Het lidmaatschap van de NOB staat uitsluitend open voor belastingadviseurs die het beroep belastingadviseur als hoofdberoep uitoefenen, werkzaam zijn bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk en voor bedrijfsfiscalisten. Graag ontvangen wij uw schriftelijke opzegging. Op het moment dat u weer voldoet aan alle lidmaatschapsvereisten kunt u zich opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap door een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier aan ons te zenden.