Veelgestelde vragen

 • Heeft de NOB een "Code of Conduct"?

  Ja, de NOB heeft een "Code of Conduct", het Reglement Beroepsuitoefening - Code of Conduct bevat regels waaraan een lid van de NOB is gebonden bij de uitoefening van het beroep.

 • Mag ik werken op basis van no-cure-no-pay?

  Een NOB-lid stelt zijn honorarium vast met inachtneming van de aard, de omvang en het belang van zijn werkzaamheden en de kosten van het raadplegen van externe deskundigen. Op zich is het toegestaan met de cliënt af te spreken om niet of tegen een laag tarief te factureren indien het beoogde resultaat niet bereikt wordt, en om bij succes een hoger tarief dan gebruikelijk in rekening te brengen dan wel een percentage van de bereikte belastingbesparing te bedingen als honorarium, zolang er maar een redelijk verband blijft bestaan tussen enerzijds de bestede uren en anderzijds de aard en het belang van de zaak. Zonodig moet een plafond in het te factureren bedrag worden afgesproken. Het is bij dit soort resultaatafhankelijke honoraria van belang dat vóóraf expliciete afspraken met de cliënt worden gemaakt en dat die schriftelijk worden vastgelegd.

 • Een cliënt wil overstappen naar een andere belastingadviseur, maar heeft bij mij nog openstaande facturen. Mag ik mijn medewerking aan de overdracht afhankelijk stellen van het betalen van de openstaande facturen?

  Het is een NOB-lid niet toegestaan zijn medewerking aan een behoorlijke overdracht van werkzaamheden afhankelijk te stellen van de betaling van nog openstaande rekeningen. De omstandigheid dat een lid in verband met de door hem ten behoeve van een ex-cliënt verrichte werkzaamheden meent nog vorderingen te hebben op deze ex-cliënt, kan geen reden zijn om geen inlichtingen of afschriften van stukken te verschaffen. Nakoming van die vorderingen dient via andere wegen (bijvoorbeeld door middel van een civiele procedure) te worden afgedwongen.

 • Aan welke eisen moet een specificatie van een declaratie voldoen?

  Op verzoek van de cliënt moet een NOB-lid een specificatie van de declaratie verstrekken. Uit de specificatie moet opgemaakt kunnen worden hoeveel uren voor welke werkzaamheid in rekening zijn gebracht. Desgevraagd dient ook aangegeven te worden door wie de werkzaamheden zijn verricht en tegen welk tarief. Een NOB-lid dient zijn administratie zodanig in te richten dat het verstrekken van een dergelijke specificatie mogelijk is.

 • Een cliënt stapt over van een andere belastingadviseur naar mij. Moet ik de vorige belastingadviseur daarover informeren?

  Zonder toestemming van de cliënt mag u de vorige adviseur niet zelf informeren, ook niet indien dit een NOB-lid zou zijn. U kunt het beëindigen van de relatie met de vorige belastingadviseur aan de cliënt overlaten, maar u moet dit wel met de cliënt bespreken en u ervan overtuigen dat de cliënt de vorige adviseur naar behoren heeft geïnformeerd over de beëindiging van de opdracht. U heeft voorts toestemming nodig van de cliënt om rechtstreeks collegiaal overleg te hebben met de vorige adviseur.

 • Een cliënt van een collega NOB-lid vraagt mij om een second opinion. Moet ik mijn collega NOB-lid daarover informeren en ‘hoor en wederhoor’ toepassen?

  Een second opinion is een fiscaaltechnische duiding van de feiten en bevat geen waardeoordelen. Uw geheimhoudingsplicht brengt mee dat u niet zonder toestemming van de cliënt contact kunt opnemen met de eerste adviseur. Indien het u wenselijk voorkomt de eerste adviseur te bevragen dient u dit eerst met de cliënt te bespreken.

 • Kan ik via de NOB een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

  Nee, de NOB heeft geen collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ieder lid dient er zelf voor te zorgen dat het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid door een adequate verzekering is gedekt. Meestal gebeurt dit op kantoorniveau. Wat onder een ‘adequate’ verzekering verstaan moet worden is afhankelijk van het soort praktijk, de cliënten en de gemoeide belangen.