U bent hier

Tijdstip ingang overgangsregeling WWFT vastgesteld

01 januari 2014

Artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) kent een overgangsregeling voor cliënten die al waren geïdentificeerd op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening (de voorloper van de WWFT) of die op grond van die wet niet geïdentificeerd hoefden te worden. Naar deze cliënten moet binnen een termijn na een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip alsnog cliëntenonderzoek in de zin van artikel 3, eerste lid, van de WWFT, worden verricht. Deze termijn verschilt per categorie cliënten en is langer naarmate de cliënt minder risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich brengt. In voorkomende gevallen geldt de overgangsregeling ook voor de trust die door een cliënt wordt vertegenwoordigd.

Minister Dijsselbloem heeft in een besluit van 9 december 2013 (zie bijlage) het tijdstip bedoeld in artikel 38 WWFT vastgesteld op 1 januari 2014.

In praktische zin betekent dit het volgende:
Een instelling dient bij cliënten die vóór 1 augustus 2008 reeds onderzocht waren dan wel waarvoor dat toen niet verplicht was, alsnog cliëntenonderzoek in te stellen volgens de voorschriften van de per 1 januari 2013 herziene WWFT:

  1. Indien de cliënt afkomstig is uit een aangewezen land met een strategische tekortkoming: voor 1 juli 2014 het verscherpt onderzoek als bedoeld in artikel 9 WWFT (betreft cliënten in landen zoals genoemd op de FATF website, thans in Iran, Noord-Korea, Nigeria, Ecuador, Ethiopia, Indonesia, Kenya,  Myanmar,  Pakistan, Syria, Tanzania, Turkey, Yemen);
  2. Indien de cliënt afkomstig is uit een land met een hoger risico of naar haar aard sprake is van een zakelijke relatie of transactie met een hoger risico: voor 1 januari 2015 het verscherpt onderzoek als bedoeld artikel 8 lid 1 WWFT;
  3. Indien de cliënt of een uiteindelijk belanghebbende een PEP is: voor 1 januari 2015 het verscherpt onderzoek als bedoeld in artikel 8 lid 4 WWFT (betreft PEP check);
  4. Indien de cliënt een buitenlandse rechtspersoon is of handelt ten behoeve van een trust en het bepaalde onder 1, 2 of 3 niet reeds op hem van toepassing is: voor 1 januari 2016 het normale onderzoek;
  5. Bij alle overige cliënten: bij de eerste gelegenheid (na 1 januari 2014) het normale onderzoek.