U bent hier

Verslag Algemene Ledenvergadering 10 juni 2021

11 juni 2021

Donderdagochtend 10 juni 2021 vond de algemene ledenvergadering plaats. In verband met COVID-19 was deze ALV ook dit jaar uitsluitend online te volgen. De leden ontvingen enkele weken geleden de oproep voor deze ALV. Ruim 100 leden en aspirant-leden hadden zich aangemeld.  De helft van alle aangemelde leden heeft de ALV ook daadwerkelijk online bijgewoond. De stemgerechtigde leden konden online hun stem uitbrengen.

NOB-voorzitter Bartjan Zoetmulder opende de vergadering. Hij constateerde dat aan alle statutaire voorwaarden is voldaan en er zodoende  rechtsgeldige besluiten genomen konden worden. Op de agenda stonden een aantal benoemingen, waaronder die van onze nieuwe voorzitter, Niels Boef (Meijburg & Co.), die tijdens het jaarcongres, na ALV, zijn eerste jaarrede hield.

Margriet Lukkien, partner bij Loyens & Loeff, werd benoemd als nieuw bestuurslid in het algemeen bestuur van de NOB. Daarnaast is de benoeming van Simone Admiraal, partner bij EY, formeel bekrachtigd. Admiraal trad in oktober 2020 al toe tot het algemeen bestuur van de NOB wegens het vertrek van Arjo van Eijsden naar de Hoge Raad. Sylvia Dikmans, partner bij Houthoff, treedt door het vertrek van Bartjan Zoetmulder toe tot het Dagelijks Bestuur van de NOB en zal de functie van secretaris vervullen. Edwin Visser, partner bij PwC, heeft Arjo van Eijsden vervangen binnen het Dagelijks Bestuur en diens rol als penningmeester overgenomen. Verder werden een aantal buitengewone leden en leden voor de Raad van Beroep, Raad van Tucht en Commissie van Beoordeling benoemd.

Ook kwamen uiteraard de financiën en begroting aan bod van de NOB en SOB en heeft het bestuur een toelichting gegeven op de strategie voor de periode 2021 – 2024. Daarnaast was er aandacht voor het jaarverslag 2020 van de NOB, de aangepaste ‘Roadmap Code of Conduct 2021-2022’ en de stand van zaken rondom horizontaal toezicht en tax governance.

De algemene leden vergadering heeft ingestemd met een verhoging van de contributie en een aantal voorstellen tot wijziging van de statuten:

Verruiming van de lidmaatschapsvereisten
Om aan de wensen van de aangesloten kantoren tegemoet te komen en te voorkomen dat de NOB marginaliseert, doordat steeds meer medewerkers bij NOB-erkende belastingadviespraktijken niet voldoen aan de traditionele lidmaatschapsvereisten, zijn de lidmaatschapsvereisten verruimd. Het minimumvereiste van een afgeronde universitaire opleiding blijft gehandhaafd. Door de verruiming kunnen belastingadviseurs met een niet fiscale universitaire opleiding, die werkzaam zijn bij een NOB-erkend kantoor, nu ook al direct aspirant-lid worden en de Beroepsopleiding Belastingadviseurs gaan volgen. De Commissie van Beoordeling zal verder uitwerken welke aanvullende eisen worden gesteld indien geen fiscale opleiding is voltooid. Ter compensatie van de fiscale opleiding worden nieuwe (Engelstalige) trajecten gecreëerd in de beroepsopleiding die voor exoten verplicht worden gesteld.

Daarnaast wordt het lidmaatschap ook open gesteld voor andere adviseurs of medewerkers verbonden aan NOB-erkende belastingadviespraktijken die aan het fiscaal domein grenzende werkzaamheden verrichten ten behoeve van de belastingadviespraktijk.

Schorsing als ordemaatregel
Naar aanleiding van de eerste ervaringen met de meldplicht heeft het bestuur geconcludeerd dat de mogelijkheden om gedurende het onderzoek voorlopige actie te ondernemen, als mogelijk sprake is van een ernstige strijd met de eer en waardigheid van het beroep, (te) beperkt zijn. In het belang van de vereniging is de mogelijkheid geïntroduceerd een lid gedurende het lopende onderzoek, bij wijze van ordemaatregel, te schorsen. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid dan geen rechten ontlenen aan het NOB-lidmaatschap. De vergaande gevolgen van een door de tuchtrechter opgelegde maatregel van schorsing, met betrekking tot de samenwerking met andere NOB-leden,  worden niet aan de schorsing als ordemaatregel verbonden. Het gaat om een tijdelijke schorsing van de aan het lidmaatschap verbonden stem- en vergaderrechten, het deel uitmaken van de verschillende gremia binnen de NOB en vertegenwoordiging van de NOB.

Mogelijkheid tot het houden van een hybride algemene ledenvergadering
Op dit moment is het op basis van de statuten van de NOB in beginsel niet mogelijk een algemene vergadering geheel online of hybride te laten plaatsvinden. Door tijdelijke noodwetgeving, in verband met COVID-19, was het dit- en vorig jaar mogelijk een online algemene ledenvergadering te houden. Omdat veel leden het nu op prijs stellen om de algemene ledenvergadering online bij te wonen en digitaal hun stem te uit te brengen is in de statuten de mogelijkheid opgenomen om ook in de toekomst, ook als de Noodwet niet meer van kracht is, leden in de gelegenheid te stellen online aan de ledenvergadering deel te nemen.

Indexering contributie
Tot slot heeft de ledenvergadering ingestemd met het voorstel het bestuur de gelegenheid te geven de jaarlijkse contributie te indexeren voor inflatie.