U bent hier

Vijf vragen aan hoogleraar Sjoerd Douma: 'NOB sponsort onderzoek naar rechtsbescherming'

30 november 2017

Waarom deze overeenkomst?
‘De NOB heeft steeds meer oog voor de rechtspositie en de rechtszekerheid van belastingplichtigen in Nederland. De NVIBR kijkt vooral naar de internationale en rechtsvergelijkende aspecten van fiscale rechtsbescherming. Samen willen ze het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied stimuleren en daarom gaan ze onderzoeksprojecten van het ACTL financieel en anderszins ondersteunen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om voor een project een maand extra rechtsvergelijkend onderzoek in het buitenland te doen. Een zeer nuttige aanvulling dus op ons eigen budget. In beginsel komen de onderzoeksvoorstellen uit de koker van het ACTL, maar de beide sponsoren kunnen ook zelf voorstellen voor onderzoeksopdrachten aandragen.’

Wat zijn voor u belangrijke onderwerpen om mee te beginnen?
‘Internationale fiscale geschilbeslechting, meestal in de vorm van arbitrage tussen staten, staat hoog op mijn lijstje van onderzoeksobjecten. Het is zinnig om daarbij ook buiten het belastingrecht naar andere methoden van geschilbeslechting te kijken en na te gaan wat we daarvan kunnen leren. Verder vind ik privacy en internationale fiscale gegevensuitwisseling een prima onderwerp. Dat roept bij veel mensen iets unheimisch op: hun gegevens zwerven maar rond zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. Het is zinnig dat we die ontwikkeling  goed in de gaten houden.’

Wat gebeurt er met de uitkomsten van onderzoeken die door de NOB en de NVIBR zijn gesponsord?
‘Die worden uiteraard gepubliceerd, met duidelijke vermelding dat het onderzoek mede mogelijk is gemaakt door de sponsoren. Maar uiteraard krijgen ze geen invloed op het inhoudelijke eindresultaat; de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het ACTL blijft in alle situaties gehandhaafd. We zullen onze bevindingen verwerken tot artikelen in de vakpers en zo mogelijk ook in kranten. Daarnaast gebruiken we het onderzoeksmateriaal bij colleges en seminars waar we als spreker optreden.’

Kunt u al wat verklappen over het 2018-priogramma?
‘Ik wil in elk geval middelen en tijd besteden aan het onderzoek naar internationale fiscale geschilbeslechting. Mogelijk dat ik mijn oratie op 14 juni er aan wijd, gevolgd door een expertmeeting en een publicatie.’             

U bent voor één vijfde verbonden aan de UvA. Wat doet u op de andere werkdagen?
‘Ik ben partner bij Lubbers, Boer & Douma in Den Haag. We organiseren assessments voor fiscalisten en hebben daarnaast een eigen fiscale opinie- en procespraktijk. Samen met Amsterdam levert dat een goedgevulde werkweek op.’