U bent hier

Vijf vragen aan Niels Boef over de tax governance code en het moderniseren van het ledentoezicht voor NOB-leden

24 december 2021

De NOB gaat een aantal stappen nemen in het ledentoezicht en de beroepsregels om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door haar leden te verstevigen. Deze stappen moeten leiden tot een gemoderniseerd ledentoezicht en een tax governance code voor NOB-leden, zoals beschreven in de notitie ‘Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code’. Vijf vragen aan de voorzitter van de NOB, Niels Boef over deze te ondernemen stappen.

Aan NOB-leden worden al flinke eisen gesteld, wat voegt dit nog toe?
We willen de kwaliteit van de uitoefening van het beroep en het toezicht op de leden verbeteren. De uitoefening van het beroep verandert voortdurend en het toezicht daarmee ook. Ook de maatschappij verlangt dat van ons. Enkele jaren geleden is de roep vanuit de Tweede Kamer gekomen om een tax governance code voor het bedrijfsleven en hun adviseurs. De toenmalige staatssecretaris Menno Snel was van mening dat wij daar zelf mee moesten komen. Aan die oproep hebben we gehoor gegeven en is er in juni 2019 een roadmap gepresenteerd om de discussie te starten over de ‘Tax Governance Code’ en de vraag hoe we als NOB het ledentoezicht kunnen moderniseren.

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Het begon dus met de roadmap. In de laatste versie zijn diverse plannen geconcretiseerd en klaar gemaakt voor uitwerking. Daar is vervolgens een half jaar hard aan gewerkt. Vorig jaar is de Essay-bundel over Tax Governance al verschenen. Wij hebben als NOB daar een bijdrage aan geleverd door te beschrijven wat, naast de bestaande beroepsregels, een tax code of conduct voor belastingadviseurs kan inhouden. Dat komt nu allemaal bij elkaar.

Onze Commissie Beroepszaken heeft zich bijvoorbeeld gebogen over de Code of Conduct, onze beroepsregeling. De commissie heeft aangegeven dat de tekst verduidelijking behoeft met name over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die onze leden hebben en hoe je daarop onze beroeps- en gedragsregels toepast. Interessant genoeg waren de rollen die we in relatie tot onze cliënten hebben niet bepaald daarin. Dat gaan we verduidelijken zodat er geen misverstand is over onze positie in het maatschappelijke verkeer en welke beroepsregels daarvoor van belang zijn. Zo zullen de NOB Tax Principles met name voor advieswerkzaamheden gaan gelden.
Verder doen we een aantal voorstellen voor een verdergaand ledentoezicht. Daarvoor hebben we onder andere gekeken naar verschillende soorten kwaliteitstoezicht van andere (buitenlandse) beroepsorganisaties.

Hoe zijn de leden hierbij betrokken?
Het afgelopen jaar hebben we met verschillende ledengroepen geproken over al deze thema’s. In de ledenbijeenkomst in november hebben we onze daarop gebaseerde plannen toegelicht. Daar hebben we positieve feedback op onze plannen gekregen. Uiteraard waren er ook kritische vragen. Een belangrijke vraag was of we onze cliënten nog wel de gevraagde bijstand kunnen leveren. Dat kan natuurlijk, maar wat betreft advisering en de Tax Principles zullen we met elkaar wel invulling moeten geven aan wat het veranderende speelveld van ons verlangt. Dergelijke regels zijn overigens voor een groot deel al bestaande praktijk, want heel veel leden werken al met dergelijke codes en onze cliënten ook. Er is ook aandacht gevraagd voor inpassing van de regels bij verschillende soorten praktijken en bij de leden-bedrijfsfiscalisten. We willen geen papieren tijger introduceren. Na vele gesprekken hebben we geconcludeerd dat er draagvlak is onder onze leden. We voelen ons dan ook gesteund om de maatregelen nu bekend te maken.

Hoe zal de buitenwereld op deze plannen reageren?
Ik verwacht dat de buitenwereld positief tegenover onze plannen staat. We zetten als beroepsorganisatie hiermee een minimumstandaard neer op het gebied van Tax Principles. We hebben onze plannen ook getoetst met verschillende externe stakeholders. De reacties die we kregen waren positief. Sommige stakeholders hebben gevraagd om de cruciale rol die we als adviseur hebben, het bijstaan van cliënten, goed in het oog te houden. Dat zullen we altijd doen. We laten aan de maatschappij en aan de markt zien dat NOB-leden nu en in de toekomst acteren op basis van hoogwaardige kwaliteitsnormen.

Wat is de verdere planning?
Het pakket van voorgenomen maatregelen hebben we nu gepubliceerd. Alle leden hebben inmiddels van ons een e-mail gehad waarin we onze plannen toelichten. De verschillende onderdelen worden in 2022 uitgewerkt voor de algemene ledenvergadering in april. Daarna worden de onderdelen gefaseerd geïmplementeerd.