U bent hier

Vijf vragen aan Robert van der Jagt: ‘Het was een enorme klus’

11 oktober 2018

Op 5 oktober werd het NOB-commentaar op het Belastingplan 2019 verstuurd aan de Tweede Kamer en de vakpers. Het is uiteraard ook op de website te lezen. Robert van der Jagt, voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen, kijkt terug op een forse inspanning. 

Het was meer werk dan vorig jaar?
‘Zeker. Toen bestond het BP-pakket uit vier onderdelen, nu uit zeven. Daarnaast werd op Prinsjesdag ook nog het wetsvoorstel ter implementatie van de ATAD1-richtlijn ingediend. Bij elkaar acht onderdelen dus, wat in feite ook dubbel zoveel werk betekende. Het was echt een enorme klus. Zo’n veertig leden hebben direct of indirect een bijdrage geleverd aan de conceptversie. Met zes specialisten zijn we daarna twee dagen voor de verzending een hele dag met een stofkam door de concepttekst gegaan. Al eerder, op 1 oktober, hebben we in Den Haag aan Kamerleden en hun medewerkers weer een technische duiding van het commentaar en handvatten voor een gefundeerde beoordeling gegeven – met name van de praktijkgevolgen. Dat NOB-gebaar werd als vanouds zeer op prijs gesteld.’

Op één onderdeel van het BP, de aangekondigde rekeningcourantmaatregel voor de dga, reageerde de NOB al op 21 september. Waarom?
‘Omdat we ervan geschrokken waren. We kunnen ons indenken dat er op dit punt aanpassingen worden overwogen, maar de contouren die de minister en staatssecretaris schetsen – er is nog geen wetsvoorstel – lijken ons niet proportioneel en hebben alle kenmerken van een schot hagel. Om die reden vonden we dat we snel moesten reageren.’

Waarop ligt in het commentaar de nadruk?
‘Op twee wetsvoorstellen: de Wet bronbelasting 2020 en de Wet implementatie ATAD1-richtlijn. Van de in totaal 150 genummerde vragen die we in ons commentaar stellen gaat twee derde over deze onderdelen. De Wet bronbelasting bevat geheel nieuwe wetgeving en de implementatie van ATAD1 is met de voorgestelde CFC- en renteaftrekbeperkingsmaatregelen behoorlijk gecompliceerd. Dat levert veel vragen op. Verder plaatsen we kritische noten bij de voorstellen voor de MKB-winstvrijstelling, het ontbreken van overgangsrecht bij de inperking van de looptijd van de 30%-regeling en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Maar naast kritische kanttekeningen delen we ook enkele complimenten uit, bijvoorbeeld over  de toezegging van het kabinet om geen aanvullende wetgeving op te nemen voor de overgangssituaties rondom de verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent. Ook een compliment voor het overgangsrecht bij het verkorten van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van negen naar zes jaar.’  

Waren jullie bijna klaar, kwam de mededeling van premier Rutte dat de afschaffing van de dividendbelasting wordt heroverwogen – Haags jargon voor: het gaat niet door. En een paar dagen later was er ook nog de Conclusie van AG Wattel dat de duizenden rechtszaken van buitenlandse beleggingsfondsen om dividendbelasting terug te krijgen geen kans maken. Hoe kijk jij hier tegenaan?
‘Er is de afgelopen twaalf maanden een uitgebreide maatschappelijke discussie geweest over de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting. Daarbij is ook veelvuldig gewezen op de vele rechtszaken die lopen over de mogelijke strijdigheid van de Nederlandse wetgeving met het Unierecht. Die discussie staat naar mijn mening volstrekt los van de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Als zou komen vast te staan dat de Nederlandse wetgeving strijdig is met het Unierecht dan kan deze naar mijn mening zodanig worden aangepast dat er geen sprake meer is van strijdigheid en zou ook de opbrengst van dividendbelasting kunnen worden gecontinueerd. Als het voorstel tot afschaffing inderdaad van de baan is dan heeft dit een behoorlijke impact op de voorstellen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd – zeker op de Wet bronbelasting. Mijn verwachting is daarom dat de Commissie Wetsvoorstellen nogmaals aan de slag zal moeten omdat er significante wijzigingsvoorstellen komen.’

Waarmee gaat het NOB-commentaar op het Belastingplan 2019 de meeste aandacht trekken?
‘Met de twee zaken die ik al noemde: de Wet bronbelasting 2020 en de Wet implementatie ATAD1. Dat is nieuwe en complexe wetgeving – met alle onzekerheden en vragen die daarbij horen. Maar, zoals gezegd, we moeten serieus rekening houden met wijzigingsvoorstellen die met name de Wet bronbelasting zullen raken.’