U bent hier

Voorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs inzake praktische vereenvoudiging van het belastingstelsel

16 februari 2016

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) gaat hierbij graag in op de uitnodiging om voorstellen in te brengen tot vereenvoudiging van de fiscale wetgeving.

In de bijlagen heeft de Orde een aantal voorstellen tot vereenvoudiging opgenomen. Dit betreft een overzicht van door de Orde van haar leden en secties ontvangen voorstellen.
De voorstellen in de eerste bijlage voldoen naar de mening van de Orde aan het in de uitnodiging gestelde criterium dat het moet gaan om ‘praktische vereenvoudigingen’ en ‘oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk’. De voorstellen zijn zoveel mogelijk per belastingmiddel gerubriceerd. De Orde merkt op dat het beoordelen van de exacte budgettaire gevolgen voor haar niet mogelijk is door het ontbreken van macro-informatie.
De tweede bijlage bevat een aantal voorstellen die niet of niet geheel aan dit criterium voldoen. De Orde stelt het op prijs als u deze voorstellen eveneens in overweging wilt nemen.

Verder beveelt de Orde aan dat nog eens kritisch wordt gekeken naar de punten aangedragen in het Olifantenpaadjes project van enkele jaren geleden en de notulen van het Beconoverleg in het algemeen om te bezien of in het verleden terzijde gelegde vereenvoudigingsvoorstellen heroverwogen kunnen worden of versneld kunnen worden uitgevoerd.

 

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB reageert gevraagd en ongevraagd op fiscaal relevante (wets)voorstellen, vanuit de expertise van haar leden. Belangrijke toetsstenen zijn uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiency, regeldruk, terugwerkende kracht, verenigbaarheid met het recht, en de gevolgen voor het investeringsklimaat.