Wetscommentaren

In onderstaand overzicht staan alle commentaren die de Commissie Wetsvoorstellen sinds 2000 heeft uitgebracht. Oudere commentaren kunt u per mail (nob@nob.net) opvragen. Indien beschikbaar, sturen wij u graag een kopie.
Datum Samenvatting
06-10-2014 NOB-commentaar op het wetsvoorstel Belastingplan 2015
01-07-2014 NOB-commentaar op voorstel van rijkswet Belastingregeling Nederland Curaçao
16-06-2014 NOB-commentaar op concept regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014
28-05-2014

Position paper NOB inzake wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

12-05-2014

NOB Consultatie concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

18-04-2014

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft commentaar gegeven op het voorontwerp tot Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen, waarvoor een internetconsultatie is geopend.

03-02-2014

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs bij het wetsvoorstel Wijziging van de wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33 874)

30-01-2014

Aanvullend commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs bij het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve). Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging.

14-01-2014

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (de Orde) bij het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123), Nota naar aanleiding van het verslag (NnaV) en Nota van wijziging (NvW).

19-12-2013

Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het concept wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.