De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) moderniseert ledentoezicht en voert Tax Governance Code in

De NOB voert een pakket aan maatregelen in rondom het ledentoezicht en de beroepsregels om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door haar leden en het toezicht daarop te verstevigen.

De invulling van het begrip kwaliteit en de eisen die daaraan gesteld worden, ook door de maatschappij, evolueren permanent. De te ondernemen stappen moeten leiden naar een gemoderniseerd ledentoezicht en een tax governance code voor NOB-leden, zoals beschreven in de notitie ‘Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code’.

Uitwerking voorstellen Roadmap Code of Conduct 2021-2022
In lijn met de door de NOB aangenomen Roadmap Code of Conduct 2021 -2022 wordt een pakket van maatregelen ingevoerd:

  1. De Code of Conduct wordt aangescherpt. Daarin worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden (o.a. compliance, advies en bijstand bij geschillenbeslechting) gedefinieerd, waarbij toepasselijke beroeps- en gedragsregels variëren naar gelang de rol die de belastingadviseur heeft.
  2. Het opleidingsaanbod inzake beroeps- en gedragsregels en ethiek in de beroepsopleiding en het programma permanente educatie wordt verder uitgebreid met onder andere een jaarlijks (verplichte) training.
  3. Het ledentoezicht wordt aangescherpt. Daarbij is gekeken naar verschillende soorten kwaliteitstoezicht van andere (buitenlandse) beroepsorganisaties. Concreet worden hiervoor de volgende stappen voorbereid: a) een verplichte, jaarlijkse selfassessment, waarmee leden bevestigen alle geldende beroepsregels toe te passen; b) verplicht collegiaal overleg over vraagstukken inzake de beroeps- en gedragsregels via intercollegiaal overleg, en/of door de NOB aangestelde ledencounsels; c) er wordt een toezichtsprogramma ontwikkeld met een (steekproefsgewijze) toetsing.
  4. Er worden NOB Tax Principles ingevoerd als minimumstandaard voor advieswerkzaamheden door alle NOB-leden. De NOB Tax Principles vormen een toetsingskader voor de vraag of een fiscale positie in voorkomende gevallen ‘aanvaardbaar’ is en of het gegeven advies nadere (her)overweging verdient voor de cliënt die dergelijk advies afneemt. Leden moeten in hun jaarlijkse selfassessment bevestigen dat zij de NOB Tax Principles toepassen.
  5. Er wordt een Raad van Advies bestaande uit externe stakeholders ingesteld om een open blik naar en communicatie met de maatschappij te versterken.

Niels Boef, voorzitter van de NOB: “Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit pakket van maatregelen een flinke stap voorwaarts zetten in het verder verstevigen van de kwaliteit van onze beroepsuitoefening. Daarbij houden we ook rekening met de maatschappelijke kijk op ons beroep. De nu genomen stappen luiden een periode in waarin we deze maatregelen verder uitwerken, in de praktijk brengen en, waar nodig bijstellen om de doelen van de NOB te dienen. We besteden daarbij ook aandacht aan een efficiënte en doelmatige invoering en aan de bijzondere positie van (o.a.) de leden-bedrijfsfiscalisten in dit verband.”

Algemene ledenvergadering
De te ondernemen stappen worden dit voorjaar ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering van de NOB voorgelegd. 

Het laatste nieuws