Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NOB is een individueel lidmaatschap. Alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten komen toe aan natuurlijke personen. Kantoren en ondernemingen kunnen geen lid zijn. Alleen belastingadviseurs die bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk werken kunnen lid worden van de NOB. Ook bedrijfsfiscalisten kunnen (aspirant-)lid worden van de NOB.

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) biedt verschillende voordelen voor universitair opgeleide belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten die actief zijn in het fiscale domein in Nederland zoals:

Leden van de NOB verbinden zich aan strikte ethische normen en professionele gedragscodes. Zij hebben een jaarlijkse PE-verplichting en zijn verplicht jaarlijks deel te nemen aan een e-learning over de beroeps- en gedragsregels en aan een self assessment om de toepassing van de beroeps- en gedragsregels te toetsen.

Aspirant-lidmaatschap

De NOB kent een driejarig aspirant-lidmaatschap. In die periode volgen aspirant-leden verplicht de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Na afronding van de beroepsopleiding hebben afgerond en ten minste drie jaar ervaring hebben opgedaan in de belastingadviespraktijk worden zij toegelaten tot het gewone lidmaatschap.

De Commissie van Beoordeling beslist over de toelating tot het (aspirant-)lidmaatschap. Tegen het besluit van de Commissie van Beoordeling kan bezwaar worden gemaakt bij diezelfde commissie. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep.

Vijf vragen aan Angelique van Streepen over de verruiming van de lidmaatschapseisen en de compensatietrajecten

De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) heeft drie nieuwe (Engelstalige) trajecten binnen de beroepsopleiding ontwikkeld om een nieuwe categorie leden een adequate beroepsopleiding te kunnen bieden. Deze compensatietrajecten zijn verplicht voor deze nieuwe groep kandidaat-leden. Afhankelijk van de mate waarin zij tijdens hun opleiding fiscale vakken hebben gevolgd, dienen zij tijdens…