Nieuw kantoor

Als NOB vinden we de kwaliteit van de beroepsuitoefening door onze leden en de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden die onze leden onderhouden met andere belastingadviseurs en met andere beroepsgroepen erg belangrijk. Deze kwaliteit en de onafhankelijkheid in de beroepsuitoefening worden onder andere gewaarborgd door het stellen van de volgende voorwaarden. Als een belastingpraktijk aan deze voorwaarden voldoet, kan deze door het bestuur van de NOB worden erkend.

(Multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden

Samenwerking met andere belastingadviseurs

Een samenwerkingsverband kan alleen worden erkend als NOB-erkende belastingadviespraktijk als er zowel zeggenschap als eigendom is bij NOB-leden. De meerderheid van de belastingadviseurs die partner zijn in het samenwerkingsverband moeten NOB-lid zijn. Het bestuur heeft in beperkte mate de bevoegdheid dispensatie te verlenen voor dit vereiste. Zie daarvoor ook Overzicht beleid Commissie van Beoordeling.

Verder geldt dat alle voor het lidmaatschap kwalificerende belastingadviseurs werkzaam voor het samenwerkingsverband verplicht zijn zich aan te melden voor het lidmaatschap.

Samenwerking met andere beroepsgroepen

Het is NOB-leden toegestaan samen te werken met beoefenaren van andere beroepsgroepen mits zij daarbij hun beroep in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitoefenen en daarbij niet handelen in strijd met de eer en waardigheid van het beroep. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen dient het samenwerkingsverband zich te conformeren aan het door het bestuur van de NOB opgestelde Statuut van Onafhankelijkheid.

Leden van de NOB die een samenwerkingsverband wensen aan te gaan en belastingadviespraktijken die erkend willen worden als NOB-erkende belastingadviespraktijk kunnen een verzoek tot erkenning indienen bij het bestuur van de NOB. Daartoe ontvangen wij graag:

Zelfstandige belastingadviseurs

Ook de belastingadviespraktijk van de als zelfstandige werkzaam zijnde belastingadviseur dient door het bestuur van de NOB te worden erkend. Voor erkenning is vereist dat de belastingadviseur voldoet aan de lidmaatschapsvereisten en werkzaam is als zelfstandig belastingadviseur. Erkenning van de belastingadviespraktijk brengt de verplichting met zich mee dat eventuele werknemers van de zelfstandige die kwalificeren voor het NOB-lidmaatschap zich eveneens moeten aanmelden voor het lidmaatschap.

NOB-leden die zich gaan vestigen als zelfstandig belastingadviseur of zelfstandig belastingadviseurs die NOB-lid willen worden en hun belastingadviespraktijk willen laten erkennen kunnen daartoe een verzoek tot erkenning indienen bij het bestuur. Hiervoor ontvangen wij graag de volgende documenten:

Procedure

Voorafgaand aan het besluit legt het bestuur het verzoek tot erkenning ter advisering voor aan de Commissie van Beoordeling. Daarbij kan de Commissie van Beoordeling aanvullende informatie vragen. Tegen het besluit van het bestuur kan men bezwaar maken bij datzelfde bestuur. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan men beroep instellen bij de Raad van Beroep.