​NOB moderniseert ledentoezicht en voert Tax Principles in

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april jl. hebben de NOB-leden ingestemd met het voorstel voor invoering van de NOB Tax Principles en het aanpassen van de beroeps- en gedragsregels. Dit om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden te verstevigen.

Tax Principles
De NOB Tax Principles bieden NOB-leden een kader dat hen in staat stelt de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een fiscale positie te overzien en met hun cliënten te bespreken. De kwaliteit van het advies wordt bepaald door de fiscaaltechnische kwaliteit. Dat blijft de basis. De kwaliteit van een advies heeft ook een bredere dimensie gekregen. Met de Tax Principles wordt beoogd die bredere dimensie uniform en voor alle leden gelijk toepasbaar in te vullen en belastingadvies robuuster te maken. In de Tax Principles staat het gedrag van NOB-leden als adviseur centraal.

Niels Boef, voorzitter van de NOB: ”Met de invoering van de NOB Tax Principles en de aanpassing van onze beroeps- en gedragsregels zetten wij de toon als het gaat om het onderstrepen van onze rol en verantwoordelijkheid alsook de maatschappelijke aspecten rondom belastingadvies. Daarnaast zetten we een belangrijke stap in de modernisering van ons ledentoezicht.”

Code of Conduct
Met de invoering van de Tax Principles zijn ook de beroeps- en gedragsregels zoals opgenomen in de Code of Conduct aangescherpt en gemoderniseerd. De Tax Principles zijn daar nu een integraal onderdeel van geworden. Ook zijn de verschllende rollen en verantwoordelijkheden die een NOB-lid in de uitoefening van het beroep kan hebben (o.a. compliance, advies en bijstand bij geschillenbeslechting) in de Code of Conduct gedefinieerd en de consequenties en invloed daarvan voor de toepasselijke beroeps en gedragsregels. 

Ledentoezicht
De NOB moderniseert het ledentoezicht en introduceert in 2023 een verplichte training beroepsregels, een jaarlijks self-assessment en verplicht intercollegiaal overleg over beroepsregels. In de komende jaren wordt het ledentoezicht-programma verder vormgegeven.

De NOB heeft de afgelopen jaren een aantal concrete stappen gezet om de vereniging te moderniseren en de beroepsuitoefening kwalitatief te verbeteren. De driejarige postacademische beroepsopleiding bevat meer aandacht voor ethiek en tax governance. Afgelopen jaren zijn de lidmaatschapsvoorwaarden aangepast om nieuwe werkterreinen van de belastingadviseurs te accommoderen (zoals Tax Technology). Met de aanpassingen in de Code of Conduct maakt de vereniging concreter welke rol en verantwoordelijkheid belastingadviseurs aannemen. Met de invoering van de Tax Principles zet de NOB de toon als het gaat om regelgeving om maatschappelijke aspecten van belastingadvisering te adresseren in de praktijkvoering van alle leden.

Het laatste nieuws