Onderzoek arbeidsmarkt jonge fiscalisten

SEO Economisch Onderzoek (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) heeft in opdracht van de NOB opnieuw onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten. Uit dit onderzoek blijkt dat academisch geschoolde fiscalisten nog steeds een sterke arbeidsmarktpositie hebben. Bovendien verwachten belastingadvieskantoren het komende jaar meer fiscalisten nodig te hebben.

Uitstroom studenten
De uitstroom van fiscaal juristen (vanuit de opleidingen) is de afgelopen jaren flink toegenomen, mede doordat veel studenten vanuit andere opleidingen de universitaire master fiscaal recht volgen. Ook de uitstroom vanuit de wo-opleiding fiscale economie en de fiscale hbo-opleiding ligt op het hoogste niveau in jaren. Naar verwachting neemt de uitstroom van fiscaal juristen de komende jaren licht toe, voor (universitaire) fiscaal economen zal de uitstroom vermoedelijk afnemen. Het aantal eerstejaars studenten aan de nieuwe fiscale opleiding finance tax and advice in het hbo is de afgelopen vier jaren sterk gedaald.

Sterke arbeidsmarkpositie
De arbeidsmarktpositie van jonge academische fiscalisten is gunstig. Zo hebben ze vaak al binnen een maand een substantiële baan. Dat is (veel) eerder dan andere academische afgestudeerden. De gemiddelde fiscalist in het hbo heeft binnen zes maanden na afstuderen een substantiële baan. Hbo-fiscalisten doen het wat dat betreft minder goed dan andere hbo-afgestudeerden. Overigens studeert een groot deel van de gediplomeerde hbo-fiscalisten verder in een wo-master.

Het grootste deel van de startende fiscalisten vindt een baan in de specialistische zakelijke dienstverlening. Dat aandeel is de afgelopen jaren toegenomen voor hbo-fiscalisten, terwijl het voor fiscaal economen niet is veranderd en voor fiscaal juristen licht is afgenomen.

Kantoren met voornamelijk accountants- en administratieconsulenten trekken ten opzichte van vier jaar eerder meer fiscalisten aan, zowel in het hbo als het wo. Meer dan veertig procent van de wo-fiscalisten en één derde van de hbo-fiscalisten werkt bij kantoren met meer dan tweeduizend medewerkers in Nederland, een dalend aandeel. Bij hbo-fiscalisten en nog iets meer nog bij fiscaal economen heeft er een verschuiving plaatsgevonden van grote bedrijven naar middelgrote bedrijven. Hbo-fiscalisten en fiscaal juristen gaan daarnaast nu vaker aan de slag bij een kleinbedrijf (minder dan vijftig werknemers).

Toenemende vraag
Vrijwel alle belastingadvieskantoren verwachten in het komend jaar (veel) meer academisch geschoolde fiscalisten nodig te hebben. Ook voorspelt een groot deel meer behoefte te hebben aan hbo-fiscalisten, alsmede aan hoger opgeleiden die niet als belastingadviseur werkzaam zijn in de fiscale praktijk. Ten opzichte van vier jaar geleden betekent dat een positievere verwachting. Vier jaar geleden verwachtte bijvoorbeeld 31 procent van de kantoren dat zij in het jaar erna minder hbo-fiscalisten nodig hadden.

De instroom van hoogopgeleiden die niet als belastingadviseur aan de slag gaan, nam de afgelopen tijd bij 91% van de kantoren toe. Deze hoogopgeleiden komen met name uit bedrijfseconomische en technologische/IT-opleidingen en hebben vooral Transfer Pricing, Tax Technology en Global Compliance als specialismen. De NOB heeft hierop geanticipeerd door de lidmaatschapsvereisten te verruimen. Ook niet fiscaal-geschoolde academici werkzaam in de belastingadviespraktijk van een NOB-erkend kantoor, kunnen sinds vorig jaarlid van de NOB worden. Voor deze adviseurs worden speciale nieuwe trajecten in de beroepsopleiding ontwikkeld.

In het afgelopen halfjaar was er verder sprake van een stijgende in- en vooral uitstroom van wo-fiscalisten. Dat laatste geldt ook voor hbo-fiscalisten. Bijna de helft van de kantoren gaf aan dat de uitstroom een mix vormt van meerdere functieniveaus (van junior tot manager).

Het laatste nieuws