Reactie van de NOB op fiscale plannen in het Hoofdlijnenakkoord

We hebben met interesse het Hoofdlijnenakkoord en de fiscale maatregelen gelezen. Het is positief dat veel van deze maatregelen in lijn zijn met onze aanbevelingen op het gebied van kwaliteit, uitvoerbaarheid en stabiliteit van wetgeving. We zien uit naar de verdere implementatie en blijven graag in gesprek met politiek en beleidsmakers om bij te dragen aan een toekomstbestendig belastingstelsel.

Herziening van het Belastingstelsel

We pleiten voor een grondige herziening van het belastingstelsel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals inkomens- en vermogensongelijkheid, hoge lastendruk op arbeid, digitalisering, internationalisering, woningmarktkrapte, vergrijzing en klimaatverandering. Fiscale instrumenten moeten enkel worden ingezet als deze bewezen effectief zijn.

De huidige complexiteit van het stelsel vereist een fundamentele revisie, waarbij knelpunten in wet- en regelgeving direct moeten worden aangepakt. We waarderen de aandacht in het Hoofdlijnenakkoord voor verbetering van fiscale regelingen en wetgeving, evenals de voorbereiding op hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel, inclusief maatregelen om werken lonend te maken. Er zijn forse investeringen nodig in de Belastingdienst (personeel en IT) om de kwaliteit van de handhaving en de dienstverlening te continueren. Deze notie zien we niet terug in het Hoofdlijnenakkoord.

Rechtszekerheid en Rechtsbescherming

We steunen de invoering van een constitutioneel hof en de oprichting van een vaste Tweede Kamercommissie voor grondrechten en constitutionele toetsing. Zie ook ons rapport Constitutionele toetsing: ook in Nederland?’ en onze notitie Knelpunten in Kaart’. Het is bemoedigend dat het kabinet hardheden in beleid, wetgeving en uitvoering wil aanpakken en rechtsbeginselen beter wil benutten.

Ondernemingsklimaat

We onderschrijven de aandacht in het hoofdlijnenakkoord voor de concurrentiepositie van Nederland. Een stabiel fiscaal klimaat met consistente regelgeving is cruciaal. Het streven naar een top vijf positie en het terugdraaien van recente lastenverzwaringen zijn positieve ontwikkelingen.

Vergroening van het Belastingstelsel

De vergroening van het belastingstelsel is een complexe opgave. Meer heffen van de vervuiler is nodig om de transformatie te financieren én om de belastingen op arbeid te kunnen verlagen. Daarbij dient ook oog te zijn voor de effecten op huishoudens met lage en middeninkomens.

Tot slot

Als NOB blijven we actief deelnemen aan het maatschappelijk debat over belastingen en bieden we vaktechnische ondersteuning aan de wetgever. We streven naar consistente, duidelijke, rechtvaardige en uitvoerbare regelgeving voor burgers, bedrijfsleven en overheid.

Het laatste nieuws