Vijf vragen aan Suniel Pancham over Pillar II

De internationale fiscale ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In deze aflevering aandacht voor Pillar II. Op basis van de plannen zoals die nu op tafel liggen, is het de ambitie de regelgeving al op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Dat betekent dat bedrijven maar een korte periode hebben om zich op deze wijzigingen voor te bereiden. Het verdient aanbeveling om nu te starten met de voorbereidingen. Reden voor vijf vragen aan Suniel Pancham.

Wat houdt Pillar II in?

Pillar II betreft in essentie een regeling die tot gevolg heeft dat (internationale) concerns met een jaarlijkse omzet van minimaal 750 miljoen Euro tenminste (effectief) 15% winstbelasting gaan betalen. Indien in een bepaald land niet tenminste 15% wordt betaald, volgt er, op het niveau van de moedermaatschappij of in andere landen waar het concern actief is, een extra heffing. Deze regeling staat tot op zekere hoogte los van bestaande winstbelastingwetgeving, zoals de Wet Vpb.

De regeling is geïnitieerd door de OESO in het kader van belastingontwijking en bepaalde beleidskeuzes. De EU omarmt dit en heeft een richtlijn voorgesteld. Op basis van de huidige plannen wordt de richtlijn al op 1 januari 2023 grotendeels effectief ingevoerd. Gelet hierop kunnen we dit jaar dus al implementatiewetgeving verwachten. Maar dit hangt nog wel af van de vraag of de EU de richtlijn dit jaar daadwerkelijk aanneemt omdat er nog wel wat (politieke) weerstand is van sommige lidstaten met name met betrekking tot de datum van inwerkingtreding.

Wat is de impact van Pillar II voor bedrijven en hun adviseur?

De impact is enorm. Dit heeft allereerst te maken met de technische complexiteit van de regeling. Er zijn vele interpretatievragen.

Hoewel de regelgeving in beginsel los staat van de Wet Vpb zullen er interactievragen rijzen. Verder is het de vraag hoe Pillar II zich verhoudt tot belastingverdragen. En ook de verhouding met het EU-recht verdient aandacht.

Daarnaast vormen onder meer de formele aspecten waaronder de rechtsbescherming en de interactie met de regelgeving van andere landen een uitdaging.

Als de regeling volgens de huidige plannen al op 1 januari 2023 (grotendeels) ingevoerd wordt, betekent dit dat zowel bedrijven als hun adviseurs nu al aan de slag moeten in verschillende vormen. Dit is best een uitdaging.

Hoe kunnen bedrijven zich hierop voorbereiden?

Voor bedrijven zijn er meerdere aspecten die de aandacht verdienen.

Allereerst natuurlijk het doorgronden van de impact van de regeling op het bedrijf. Het is de verwachting dat nogal wat bedrijven Pillar II belasting zullen moeten betalen. Ook bestaat het risico van meervoudige Pillar II belasting door de complexiteit en door de betrokkenheid van meerdere landen bij de heffing.

Voorts zouden bedrijven – mede om die redenen – in control moeten zijn met betrekking tot Pillar II. Dit betekent dat binnen het bedrijf nagedacht moet worden over wie intern voor wat verantwoordelijk is ten aanzien van Pillar II. Zoals opgemerkt zullen belastingdiensten van meerdere landen bij de Pillar II heffing van een bedrijf betrokken zullen zijn. Hoe ga je hiermee om als bedrijf? Dit klemt te meer indien bedacht wordt dat de rechtsbescherming onder Pillar II niet het meest uitgewerkte onderdeel is.

Kortom, als bedrijf zou je er nu al intensief mee bezig moeten zijn om begrip te hebben van de impact en om in control te zijn met betrekking tot de verschillende facetten van Pillar II.

De NOB komt met een webinar over Pillar II, voor wie is dit webinar interessant en waarom?

Invoering van de nieuwe regelgeving zal het fiscale landschap behoorlijk veranderen. In het webinar (maximaal 1,5 uur, kwalificerend voor de PE) word je door deskundigen op hoofdlijnen bijgepraat over deze wijzigingen. Ook als je verwacht dat Pillar II in jouw praktijk niet direct zal spelen is het interessant hiervan kennis te nemen. Het webinar wordt dit voorjaar georganiseerd.

Er komt ook een PE-cursus over dit onderwerp, kun je daar wat meer over vertellen?

Ja. Samen met Maarten de Wilde ben ik bezig een eendaagse PE-cursus op te zetten waar de verschillende aspecten van Pillar II technisch worden uitgediept. Deze PE-cursus is met name interessant voor bedrijfsfiscalisten én belastingadviseurs die werken in de internationale adviespraktijk.

Het laatste nieuws