U bent hier

Bedrijfsconcentraties; fiscale eenheid internationaal

01 januari 2014

Opzet cursus
Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

 • ‘Overdrachtsbelasting’,
 • ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ of ‘Deelnemingsvrijstelling internationaal’
 • ‘Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal’ of ‘Grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen’
 • ‘Fiscale eenheid nationaal’ of ‘Fiscale eenheid internationaal’.

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een internationale variant van een module hebben gevolgd mogen de nationale variant niet meer volgen.

Doelgroep
De module ‘Fiscale eenheid internationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de internationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten
mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting)) of drs. M.J.A.M. van Gijlswijk (BDO)

Cursusinhoud
De fiscale eenheid is een op zich zelf staande complexe regeling die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Eén van de doeleinden is het gebruik als reorganisatie-instrument. Om deze reden wordt stil gestaan bij de plaats van de fiscale eenheid in het scala van fiscale faciliteiten voor concernherstructureringen. In dit kader zal een analyse worden gemaakt van de verschillen met de bedrijfsfusie-faciliteit van artikel 14 en fiscale splitsing van artikel 14b Wet Vpb. Voorts wordt ingegaan op de diverse voorwaarden voor fiscale voeging. Daarbij zal worden stil gestaan bij de mogelijkheden een fiscale eenheid te combineren met een gewenste splitsing tussen juridische zeggenschap en economische gerechtigheid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan internationale aspecten van de fiscale eenheid zoals:

 • de fiscale vestigingsplaats en de relatie tot de vestigingsplaatsfictie en verdragen;
 • het gebruik van buitenlandse rechtsvormen;
 • de voeging van een vaste inrichting en de specifiek hierop van toepassing zijnde voorwaarden;
 • de grensoverschrijdende fiscale eenheid mede in het licht van Europeesrechtelijke ontwikkelingen;
 • het gebruik van de fiscale eenheid in (internationale) fusie- en overnamestructuren;
 • internationale (hybride) concernfinancieringsstructuren en de wijzigingen welke terzake van toepassing zijn geworden voor boekjaren welke aanvangen op of ná 1 januari 2007;
 • art. 15ad.

In  de cursus zal zoveel mogelijk aandacht worden besteed aan actuele onderwerpen.

Werkwijze
De cursist krijgt voorbereidingsopdrachten die aan de hand van de voor de cursus opgeleverde literatuur gedetailleerd dient te worden uitgewerkt. Deze opdrachten zullen tijdens de cursusdag worden behandeld. De fiscale eenheid materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand de van tevoren te bestuderen opgegeven literatuur. Waar nodig worden dwarsverbanden gelegd met andere relevante fiscale bepalingen. In de cursus worden aan in subgroepen verdeelde cursisten casussen voorgelegd. Deze dienen met de verworven kennis te worden uitgewerkt. De uitwerkingen worden in het vervolg van het hoorcollege plenair behandeld.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.30 uur
Kosten: € 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.