U bent hier

Douane voor specialisten

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich bezig houden met Douane.

Docenten
“Accijnzen” en “BTW” in relatie tot Douane: mr. R.G.A. Tusveld (Universiteit van Tilburg) en prof. mr. dr. W. de Wit (EY en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)
“Export controls” en “formeel douanerecht”: mr. drs. T.A.J.S. Hesselink (Kneppelhout & Korthals advocaten) en mr. G.J. van Slooten (Baker & McKenzie Amsterdam NV)
“Controle framework / douanewaarde TP”: drs. R.R. Ramautarsing (Deloitte) en mr. B.J.A. Kalshoven (Meijburg & Co)

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit zes capita, verdeeld over drie cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per drie jaar aangeboden.
• 'export controls' en 'formeel douanerecht' (2018)
• 'control framework ('In Control')' en 'douanewaarde in relatie tot TP' (2019)
• 'accijnzen' en 'BTW' in relatie tot Douane (2020)

Accijnzen
Het cursus onderdeel accijnzen is er op gericht inzicht te geven in de grondslagen van de accijnssystematiek, waarbij de uitgangspunten en de basisbeginselen zullen worden toegelicht. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij met name aandacht zal worden besteedt aan de werking in de dagelijkse praktijk tegen de achtergrond van de formele bepalingen, Daarnaast zal voor ieder van de drie basisgroepen van accijnsproducten (i.e. minerale oliën, alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksproducten worden toegelicht wat de specifieke aandachtspunten zijn, waarbij aan de orde zal komen dat ieder van deze drie gebieden eigenlijk ook weer een specialisme op zich is. Ook hier zal een en ander inzichtelijk worden gemaakt met praktijkvoorbeelden en samples.

'BTW' in relatie tot Douane
In dit cursusonderdeel komt de samenloop tussen de heffing van BTW bij invoer en de invoerrechten aan de orde. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan het toepasselijke BTW regime wanneer goederen zich onder douaneverband bevinden of voor uitvoer bestemd zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden  komt aan de orde waar de overeenkomsten en verschillen liggen bij de heffing van BTW bij invoer en invoerrechten.

Export controls
Dit cursusonderdeel richt zich op export controls in brede zin, hetgeen ziet op maatregelen die overheden nemen om de verspreiding en het gebruik van bepaalde goederen en diensten te monitoren dan wel te beperken. De maatregelen worden vooral genomen in het licht van nationale en internationale veiligheid, het tegengaan van de productie van massavernietigingswapens en onderdrukking. Aandacht wordt besteed aan wetgeving in het kader van Dual-Use items, sancties en drugprecursoren. Ook worden de (mogelijke) gevolgen van overtredingen van deze maatregelen behandeld. Tot slot komen enkele bijzondere internationale aspecten van export controls wetgeving aan bod, toegelicht met praktijk voorbeelden.

Formeel douanerecht
Het doel van dit cursusonderdeel is om de toepassing van wettelijke bepalingen te plaatsen in hun Europeesrechtelijke context, waarbij de samenloop tussen unierecht en nationaal recht een belangrijke rol speelt. Daarbij zal ook de verhouding van het unierecht tot het internationale recht worden behandeld. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de formele aspecten van de heffing van douanerechten en de mogelijkheden om van heffing af te zien. Ten slotte zal ook aandacht worden besteed aan enkele bijzondere aspecten van formeel rechtelijke aard waarmee douanespecialist zich geconfronteerd kan zien.

Hierbij valt te denken aan bezwaar- en beroep, al dan niet in samenloop met teruggaafprocedures, maar ook aan de invordering van douaneschulden.

Control Framework
De tijd dat achter elke boom een smokkelaar werd gezocht is gelukkig voorbij.  100% controle heeft plaats gemaakt voor risicogerichte controles in combinatie met concepten als AEO, horizontaal toezicht en C-TPAT.  Samenwerking met het bedrijfsleven is de boodschap, compliance is het doel en zelfregulerende procedures zijn het middel. 

Dat klinkt allemaal erg mooi, maar wat betekent dat nu in de praktijk?  Daar gaan we in dit cursusonderdeel nader op in.  Waar komen deze ontwikkelingen vandaan, wat levert het op en waar gaat het naartoe.  Verder besteden we aandacht aan hoe bedrijven hier praktisch invulling aan kunnen geven en welke veranderingen dat voor hun bedrijfsvoering met zich brengt. 

Douanewaarde in relatie tot TP
In dit cursusonderdeel wordt nader ingegaan op de wisselwerking tussen transfer prices en de douanewaarde van goederen. Aan de hand van verschillende casusposities zal verder inzichtelijk worden gemaakt welke impact retroactieve transfer pricing aanpassing kunnen hebben op de douanewaarde alsook welke bewijslastverdeling in deze tussen partijen bestaat. Hierbij komen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de OECD transfer pricing beginselen en de WTO Valuation Agreement aan bod. Tot slot zal worden stilgestaan bij de enkele praktische aspecten, zoals de in te dienen aangifte, het gebruik van TP benchmarks voor douanewaardedoeleinden, het realiseren van een teruggaaf van douanerechten bij een verlaging van de intercompany prijs en het behalen van waarderulings op dit terrein.

Werkwijze
De cursist krijgt voorbereidingsopdrachten die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gedetailleerd dient te worden uitgewerkt. Deze opdrachten zullen tijdens de cursusdag worden behandeld. De materie wordt door de docenten in een hoorcollege belicht aan de hand de van tevoren te bestuderen opgegeven literatuur.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 3 dagen (niet aansluiteind, 2 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.30 uur
Kosten: € 260,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 15 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.