U bent hier

Inkomstenbelasting – Doorschuifregelingen / Capita Selecta winst

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich  bezig houden met de inkomstenbelasting.

Docenten
Doorschuifregelingen:  mr. A. Verduijn (Countus)
Capita Selecta winst: prof. mr. G.T.K. Meussen (hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Doorschuifregelingen
In dit onderdeel worden de verschillende afrekeningsverplichtingen en doorschuiffaciliteiten in de winstsfeer van de Wet IB 2001 behandeld. Hierbij komen onder meer de doorschuifregelingen bij overlijden (art. 3.58 en art. 3.60), bij huwelijksontbinding (art. 3.59) en eindafrekening bij overgang naar het buitenland (art. 3.60 en 3.61) aan de orde. Voorts wordt ingegaan op de geruisloze inbreng ex art. 3.65. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de firmaproblematiek, in het bijzonder de stakingsperikelen bij het aangaan van een vennootschap onder firma.

Capita Selecta winst
Doel van dit onderdeel van de cursus is het aanbrengen van een verdieping in de problematiek van de inkomstenbelasting-winst. Zowel de totaalwinst ex art. 3.8 Wet IB 2001 als goedkoopmansgebruik over de jaarwinstbepaling ex art. 3.25 Wet IB 2001 zijn regelmatig onderwerp van jurisprudentie. Behoudens specifieke wettelijke bepalingen op het terrein van afschrijving en waardering onderhanden werken gaat het hier met name om rechtersrecht. In dit onderdeel van de cursus wordt recente jurisprudentie behandeld maar worden tevens een aantal bestaande leerstukken, bijvoorbeeld vermogensetikettering en afwaardering van bedrijfsmiddelen op lagere bedrijfswaarde, verder verdiept mede aan de hand van casusposities.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Foutenleer
  • Vermogensetikettering
  • Zakelijkheid kosten
  • Inbrengwaarde en stakingswaarde bedrijfsmiddelen
  • Afschrijven
  • Afwaarderen
  • Tijdstip winstneming
  • Voorzieningen en transitoire winstuitstelpost
  • Herinvesteringsreserve
  • Aftrekbare onderhoudskosten versus activering verbeteringskosten

Werkwijze
De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid door middel van het vooraf maken van een opdracht aan de hand van opgegeven literatuur. Tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer ook een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)  
Deelnemers: minimaal 10 personen en maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.