Kosten en annulering

Kosten

top

In drie jaar (met een uitloopmogelijkheid naar vier jaar) wordt een programma van in totaal veertig dagdelen gevolgd. De kosten bedragen gemiddeld € 1.850,- per jaar. Dit bedrag kan lager zijn voor aspirant-leden die interne kantoorcursussen inbrengen. Het exacte bedrag is mede afhankelijk van het gekozen pakket. Naast het cursusgeld zijn de deelnemers jaarlijks een bijdrage van € 275,- collegegeld verschuldigd. Dit dient als dekking van de kosten van het SOB-bureau.

Wie zich na 1 juli inschrijft als aspirant-lid is voor het resterende deel van het jaar de helft van het collegegeld verschuldigd.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Collegegeld
Het collegegeld bedraagt € 275,- (excl. btw). Het SOB-bestuur heeft besloten in 2019 het collegegeld te verlagen naar € 137,50 (excl. btw). Dat heeft te maken met de afbouw van een ontstaan vermogensoverschot. Dat is voornamelijk ontstaan door de combinatie van een hogere dan begrote groei van het aantal aspirant-leden in de afgelopen jaren en lagere personeelskosten dan begroot. Eind van het jaar zal worden bezien in hoeverre de financiële situatie van de SOB in 2020 een verlaging van het collegegeld mogelijk maakt. 

Annulering

top

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratiekosten verschuldigd.

De gewone annuleringsregeling is niet van toepassing als tussen het bericht van plaatsing en de cursusdatum een korte tijd verloopt – zoals bij de Algemene Introductie. Dit wordt expliciet in de uitnodigingsbrief vermeld. Voor de goede orde: ook bij ziekte worden annuleringskosten in rekening gebracht. Het SOB-bestuur vindt het onjuist die kosten op het collectief af te wentelen.