U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie concept wetsvoorstel Aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

20 oktober 2020

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel Aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht.
Zoals in het concept wordt erkend is het verschoningsrecht een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat. Het ligt dan voor de hand dit te koesteren en zeer terughoudend om te gaan met inbreuken hierop. Alleen als andere zwaarwegende(re) belangen in het gedrang komen, zoals het belang bij een juiste belastingheffing van de betrokken beroepsbeoefenaar zelf, kan een inbreuk op dit belangrijke onderdeel van onze rechtsstaat gerechtvaardigd zijn. Het spreekt voor zich dat de inbreuk dan niet verder mag gaan dan noodzakelijk. Het komt de Orde echter voor dat van een ander zwaarwegend(er) belang dat bij een onverkorte toepassing van het verschoningsrecht in het gedrang komt, geen sprake is, althans is dit naar de 
mening van de Orde onvoldoende (overtuigend) gemotiveerd. De Orde dringt daarom aan op heroverweging van het concept wetsvoorstel. Mocht na ampele overweging toch tot indiening van een (aangepast) wetsvoorstel strekkend tot aanpassing van het fiscale verschoningsrecht worden besloten, dan meent de Orde dat het flankerend beleid met de nodige waarborgen moet worden omkleed.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering), mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de sectie Formeel Belastingrecht.