U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Wet CO2-heffing industrie

29 mei 2020

De nieuwe CO2-heffing industrie is reeds aangekondigd in het Klimaatakkoord. Met deze nieuwe heffing beoogt men de ‘overtollige’ broeikasgasemissies van industriële partijen te belasten. Het wetsvoorstel kent echter een aantal punten welke naar de mening van de Orde de nodige uitleg vragen.

Om belastingplichtigen in staat te stellen tijdig een goede en reële inschatting te kunnen maken van wat de eventuele extra kosten gaan worden, had het passend geweest om reeds nu het tarief aan te geven. Daarnaast is een belangrijke vraag hoe zinvol het is om een dergelijke CO2-heffing op nationaal niveau in te voeren. Wat is het effect van deze heffing op de (nationale) CO2-uitstoot en hoe groot is het carbon leakage risico.
Qua timing vraagt de Orde zich verder af of het niet verstandig is de implementatie van dit wetsvoorstel uit te stellen. Vanwege de coronacrisis lijkt het de Orde onverstandig bedrijven met een extra belasting financieel nog meer onder druk te zetten. Dit mede omdat de crisis met de daarbij behorende (toekomstige) productievermindering al een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg heeft.

Naast deze opmerkingen van algemene strekking, geeft de Orde reactie op de volgende punten:

  • Reeds bestaande belastingen
  • Aansluiting bij het EU-ETS
  • Reductiefactor
  • Procesemissie-benadering bij emissies die niet onder het EU-ETS vallen
  • Risico op carrouselfraude
  • Uitvoering door de Nederlandse Emissie autoriteit

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) en de NOB-leden mw. mr. V.F. Drok, mr. M.H.N. Hoffer, T. Kampman MSc en drs. C.S. Oude Lohuis.