U bent hier

NOB-reactie op de kabinetsreactie op de evaluaties giftenaftrek en de praktijk rond ANBI's en SBBI's

25 mei 2018

Het kabinet heeft haar reactie gegeven op de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s, op 26 april 2018.[1] In de reactie geeft de staatssecretaris aan de ‘uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ van de regelingen te willen verbeteren en geeft een aantal suggesties voor de gewenste verbetering. Het huidige budget voor de maatregelen blijft daarbij gehandhaafd.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) is verheugd dat het kabinet zich sterk maakt voor de ondersteuning van goede doelen, hun belangrijke rol in de samenleving erkent en nadrukkelijk niet het oogmerk heeft de fiscale regelingen voor goede doelen te versoberen. De Orde is vanuit haar fiscaal-technische expertise graag bereid mee te denken over verbeteringen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen en geeft daartoe in deze reactie een aanzet. Hieronder enkele hoofdpunten van de reactie. De volledige reactie vindt u in de bijlage onderaan deze pagina.

Enkele hoofdpunten

  • Het verbaast de Orde dat onder de noemer ‘vereenvoudiging’ wordt voorgesteld om de periodieke giftenaftrek te beperken. Juist de periodieke giftenaftrek is zeer eenvoudig en het toevoegen van een plafond maakt de regeling niet eenvoudiger.

  • De Orde heeft met grote instemming kennisgenomen van de suggestie om het onzekerheidsvereiste nader te bekijken. Het ontgaat de Orde welk belang de overheid erbij heeft om te willen voorkomen dat goede doelen zeker kunnen zijn van in de toekomst te ontvangen gifttermijnen.

  • De Orde heeft grote twijfels bij de bewering dat de regeling voor de giftenaftrek ingewikkeld zou zijn. Uitzondering is de regeling voor de steunstichting SBBI, die regeling zou kunnen worden afgeschaft. De giftenaftrek is juist zeer eenvoudig, zeker nu het aangifteprogramma van de Belastingdienst alle berekeningen voor belastingplichtigen uitvoert. Het probleem lijkt eerder te liggen in de gebrekkige specificatie die in de aangifte wordt gevraagd, waardoor controle lastig is.

  • De Orde is verheugd dat het kabinet zich de signalen aantrekt over de huidige interpretatie van de anti-oppoteis. Overigens merkt de Orde op dat de huidige voorwaarde in de wet en de uitvoeringsregeling niet zozeer het pijnpunt vormt, maar de strakke interpretatie die de Belastingdienst hieraan geeft in de uitvoering.

  • De Orde waardeert dat op het gebied van de ex-ANBI’s de regelgeving wordt heroverwogen, maar heeft principiële bezwaren tegen de suggestie om een verplicht afrekenmoment in te voeren.

  • De Orde ondersteunt van harte de suggestie om de eisen aan de liquidatiebepaling minder restrictief te maken waardoor deze beter aansluit bij het doel van de ANBI-regeling.

  • De Orde onderschrijft de gedachte dat het bij eenmalige erfenissen weinig efficiënt is dat een buitenlandse instelling zich als ANBI moet registreren en wijst er op dat dit eveneens geldt voor eenmalige schenkingen aan buitenlandse instellingen.

  • Het verheugt de Orde dat het kabinet oog heeft voor moderne vormen van filantropie zoals crowdfunding, program related investments, social investments en sociaal ondernemen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden M.M.F.J. van Bakel MSc, mr. J.M. Bom, drs. R.T.R. Hoppenreijs, mw. mr. N. Idsinga, mr. R.L.M.C. Janssen, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, mw. mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik, prof. dr. F. Sonneveldt, mr. M.C. van Tol, mw. mr. M. Tydeman-Yousef, drs. W.G. van Vliet en mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst.