Douane voor specialisten

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich bezig houden met Douane.

Docenten

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit zes capita, verdeeld over drie cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per drie jaar aangeboden.

Oorsprong
In dit cursusonderdeel wordt ingegaan op de oorsprong van goederen, waarbij het onderscheid tussen de niet-preferentiële oorsprong en de preferentiële oorsprong uitgebreid aan bod komt. Ook worden de achtergrond en de systematiek van het oorsprongsbegrip besproken. Voorts wordt besproken wat de regels zijn voor het bepalen van de oorsprong en waar deze regels gevonden kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan de oorsprongsprotocollen in vrijhandelsverdragen, maar ook het EU-stelsel van algemene preferenties en andere regels die voortvloeien uit de Europese douanewetgeving. Bij deze bespreking wordt ook ingegaan op de formaliteiten voor het kunnen toepassen van oorsprongsregels in het kader van preferentiële regelingen en de systematiek en het gebruik van bindende oorsprongsinlichtingen.

Classificatie
In dit cursusonderdeel wordt uitgebreid ingegaan op de tariefindeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur, de te gebruiken indelingsregels en andere bronnen voor het bepalen van de juiste goederencode zoals indelingsverordeningen en toelichtingen. Ook wordt de internationale dimensie aangestipt, onder meer door bespreking van het geharmoniseerd systeem (‘Harmonised System’) en de rol van de Wereld Douane Organisatie en haar classificatie-instrumenten. Hierbij komt het belang van een juiste tariefindeling aan bod, niet enkel voor de hoogte van het tarief maar ook met oog op andere regelgeving (o.a. CBAM) en het bepalen van de oorsprong. Veder wordt ingegaan op de systematiek en het gebruik van bindende tariefinlichtingen.

Control Framework
De tijd dat achter elke boom een smokkelaar werd gezocht is gelukkig voorbij.  100% controle heeft plaats gemaakt voor risicogerichte controles in combinatie met concepten als AEO, horizontaal toezicht en C-TPAT.  Samenwerking met het bedrijfsleven is de boodschap, compliance is het doel en zelfregulerende procedures zijn het middel. 

Dat klinkt allemaal erg mooi, maar wat betekent dat nu in de praktijk?  Daar gaan we in dit cursusonderdeel nader op in.  Waar komen deze ontwikkelingen vandaan, wat levert het op en waar gaat het naartoe.  Verder besteden we aandacht aan hoe bedrijven hier praktisch invulling aan kunnen geven en welke veranderingen dat voor hun bedrijfsvoering met zich brengt. 

Douanewaarde
In dit cursusonderdeel wordt nader ingegaan op het begrip douanewaarde, de beschikbare methoden, de in acht te nemen elementen en de wisselwerking met transfer pricing. Aan de hand van verschillende casusposities wordt de complexiteit van het op een juiste wijze vaststellen van de douanewaarde nader inzichtelijk gemaakt. Er zal tevens worden stilgestaan bij de enkele praktische aspecten, zoals de in te dienen aangifte, het gebruik van TP benchmarks voor douanewaardedoeleinden en het behalen / gebruik van waarderulings.

Accijnzen
Het cursus onderdeel accijnzen is er op gericht inzicht te geven in de grondslagen van de accijnssystematiek, waarbij de uitgangspunten en de basisbeginselen zullen worden toegelicht. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij met name aandacht zal worden besteedt aan de werking in de dagelijkse praktijk tegen de achtergrond van de formele bepalingen, Daarnaast zal voor ieder van de drie basisgroepen van accijnsproducten (i.e. minerale oliën, alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksproducten worden toegelicht wat de specifieke aandachtspunten zijn, waarbij aan de orde zal komen dat ieder van deze drie gebieden eigenlijk ook weer een specialisme op zich is. Ook hier zal een en ander inzichtelijk worden gemaakt met praktijkvoorbeelden en samples.

‘BTW’ in relatie tot Douane
In dit cursusonderdeel komt de samenloop tussen de heffing van BTW bij invoer en de invoerrechten aan de orde. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan het toepasselijke BTW regime wanneer goederen zich onder douaneverband bevinden of voor uitvoer bestemd zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden  komt aan de orde waar de overeenkomsten en verschillen liggen bij de heffing van BTW bij invoer en invoerrechten.

Werkwijze

De cursist krijgt voorbereidingsopdrachten die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gedetailleerd dient te worden uitgewerkt. Deze opdrachten zullen tijdens de cursusdag worden behandeld. De materie wordt door de docenten in een hoorcollege belicht aan de hand de van tevoren te bestuderen opgegeven literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:3 dagen (niet aansluitend, 2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 15 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.