Internationaal Belastingrecht

Doelgroep

De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden van de NOB die niet voornamelijk werkzaam zijn in de internationale adviespraktijk. De cursus is niet bedoeld voor aspirant-leden die voornamelijk werkzaam zijn in de internationale praktijk. Voor specialisten wordt een aparte cursus aangeboden.

Docenten

Michel van Dun (docent aan de Universiteit van Amsterdam), Charlotte Kiès (Loyens & Loeff),
Dennis Weber (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam als belastingadviseur bij Loyens & Loeff) en Maarten de Wilde (PwC en hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cursusdoel

De cursus beoogt de kennis van het internationale en Europese belastingrecht te verdiepen. Het gaat daarbij om vraagstukken als de toepassing van belastingverdragen, winstallocatie, de voorkoming van dubbele belasting, verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (met uitzondering van de rechtspraak inzake omzetbelasting). De cursus is verdeeld in vier blokken en elk blok wordt door één docent verzorgd. Onderwerpen die worden behandeld zijn:

Europees direct belastingrecht en de EU-VerdragsvrijhedenTijdens deze cursus wordt een theoretisch kader geschetst en uitgebreid stilgestaan bij de drie stappen die het Hof van Justitie doorloopt als het een antwoord op de vraag moet geven of een bepaling van nationaal belastingrecht het vrije verkeer belemmert. Deze drie stappen zijn: i) wordt gebruikgemaakt van het vrije verkeer; ii) is sprake van een belemmering van het vrije verkeer; iii) kan deze belemmering worden gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang.

Methoden ter voorkoming van dubbele belasting
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de methoden ter voorkoming van dubbele belasting die Nederland toepast in het Besluit voorkoming dubbele belasting, in zijn belastingverdragen en in zijn nationale wetgeving. Aan de orde komen belastingvrijstelling, belastingverrekening en de objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting als methoden ter voorkoming van dubbele belasting. Voorts wordt tijdens deze cursus ingegaan op een aantal bijzondere situaties die zich kunnen voordoen bij de voorkoming van dubbele belasting, zoals samenloop van de vrijstellings- en de verrekeningsmethode in geval van triangular tax treaty cases, timing mismatches, en afzonderlijke versus gezamenlijke belastingverrekening.

Fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid
Tijdens het cursusonderdeel wordt ingegaan op het thema ‘fiscaliteit en grensoverschrijdende arbeid’. Daarmee samenhangend komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Werkwijze

De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:2 dagen (niet aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 465,00  incl. lunches (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.