Loonheffingen voor specialisten

Doelgroep

Voor specialisten loonheffingen is een technisch fiscaal/sociaal verzekeringstraject van 20 verplichte dagdelen op loonheffingengebied samengesteld. De cursussen richten zich op aspirant-leden die dagelijks en meer dan gemiddeld in de loonheffingenpraktijk werkzaam zijn. Aspirant-leden, die een verklaring ondertekend door een partner overleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezig houdt met loonheffingen, kunnen dit traject volgen.

De onderhavige cursus is derhalve niet bestemd voor generalisten, die enige werkzaamheden op het loonheffingenterrein verrichten. Dit geldt zowel voor aspirant-leden die in een nationale en/of internationale praktijk werken. De cursisten zullen, gelet op de aard van deze cursus, ook geconfronteerd worden met onderdelen, waarin zij niet of beperkt praktiseren. Van het wordt ook ten aanzien van deze onderdelen verwacht dat zij zich de lesstof en leerdoelen meer dan gemiddeld eigen maken. Dit vraagt, gelet op het verleden, in een aantal gevallen meer voorbereidingstijd, dan de cursist inschat.

Omdat voor de cursussen ‘Formeelrechtelijke aspecten van de LB / Identificatieplicht en aansprakelijkheid’, ‘Internationale aspecten van loonbelasting/ Internationale aspecten van premieheffing’ en ‘Wage Tax Accounting / Horizontaal Toezicht in de loonheffingen’ meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Cursisten die de cursus Loonheffingen voor specialisten volgen mogen de cursus Loonheffingen niet meer volgen.

Docenten

Justien Hendriks (JJH Services), Ilya Hoekerd (Baker & McKenzie), Henk van Keersop (PwC),
Aleid Langevoord (Loyens & Loeff), Ton Mertens (docent Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur), Touria El Ouardi (BDO), Harm Prinsen (Deloitte), Jelmer Post (Meijburg & Co en als docent verbonden aan de UvA), Jan-Bertram Rietveld (EY), Niek Schipper (Vialto Partners, Universiteit Leiden), Gerard Staats (onderzoeker Faculteit der Rechtswetenschappen Vakgroep Belastingrecht Universiteit van Tilburg en Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO), Karima Taouil (EY), Frank Werger (BDO) en Natasja Winter (KWPS).

Cursusdoel

De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit zestien capita, verdeeld over acht cursusdagen. Het onderdeel ‘De wettelijke systematiek van de loonheffingen’ dient als eerste te worden gevolgd.

De onderwerpen zijn de volgende:

De wettelijke systematiek van de loonheffingen (2 dagdelen)
Tijdens deze eerste cursus uit het traject voor de Loonbelastingspecialist wordt ingegaan op een aantal principiële vragen met betrekking tot de loonheffingen: hoe definiëren we het begrip loonheffing, waar vinden de loonheffingen hun oorsprong, wat verbindt ze en waarin onderscheiden ze zich van elkaar. Vervolgens wordt besproken welke regelgeving het wettelijk kader voor de loonheffingen vormt, hoe de verschillende wetten zijn opgebouwd en op welke wijze zij zich tot elkaar verhouden. Er wordt wordt ingegaan op de kernbegrippen van de loonheffingen en de betekenis daarvan binnen de wettelijke systematiek. Ook wordt de relatie tussen de loonbelasting en de premie heffing volksverzekeringen behandelt alsmede de werknemersverzekeringen. Wie is er verzekerd, waarover zijn premies verschuldigd en op welke uitkeringen bestaat er uiteindelijk (mogelijk) recht. Naast de meer theoretische verhandeling zal ook de berekening van de verschuldigde premies en uitkeringen aan bod komen.

Internationale aspecten van loonbelasting (1 dagdeel)
Grensoverschrijdend werken komt steeds meer voor. Binnen maar ook buiten de EU. In dit cursusonderdeel worden met name de gevolgen voor de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de Nederlandse belastingverdragen besproken aan de hand van actuele onderwerpen.

Internationale aspecten van premieheffing (1 dagdeel)
Grensoverschrijdende arbeid komt steeds meer voor, binnen maar ook buiten de EU. In dit cursusonderdeel worden met name de gevolgen voor de premieheffing werknemersverzekeringen en de premieheffing volksverzekeringen behandeld naar aanleiding van de toewijzingsregels in EU-Verordening 883/2004 en in de sociale zekerheidsverdragen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor de ziektekostenverzekering bij grensoverschrijdende arbeid.

Dienstbetrekkingen / Inhoudingsplicht (2 dagdelen)
Dit onderdeel van de cursus gaat over de kernvraagstukken van de Wet LB 1964: wanneer moeten loonheffingen worden ingehouden, op wie drukken de loonheffingen en wie draagt deze af?
De onderwerpen die aan bod komen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in:

1. Dienstbetrekkingen

2. Inhoudingsplicht

Eindheffing (incl. Werkkostenregeling) (2 dagdelen)
Behandeld worden de algemene regels met betrekking tot de eindheffing. De dag wordt opgedeeld in twee modules. In de eerste module wordt aandacht besteed aan alle facetten van de werkkostenregeling. In de andere module staan de overige aspecten van eindheffing centraal, zoals voorwaarden voor toepassing enkelvoudige en gebruteerde eindheffing. Onderdeel van de eindheffing is de regeling voor verstrekkingen aan anderen dan de eigen werknemers. Tot slot worden de pseudo-eindheffingen behandeld. Dit zijn de excessieve vertrekvergoedingen en de eindheffing bij eindloonpensioenregelingen in geval een backserviceverplichting bij hoge pensioengevende inkomens en verkapte VUT regelingen alsmede de tijdelijke crisisheffing over 2012. Ook wordt aandacht besteed aan de RVU/strafheffing.

Formeelrechtelijke aspecten van de LB (1 dagdeel)
Het doel van dit cursusonderdeel is om zowel binnen als buiten de lijnen van de wet op de loonbelasting zelf te kijken naar diverse formeelrechtelijke aspecten waar een loonbelastingspecialist mee te maken kan krijgen. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de wijze waarop loonbelasting wordt (na)geheven, de status van het correctiebericht, de administratie- en inlichtingenplicht en het fiscale boeterecht. Daarnaast zal besproken worden welke maatregelen genomen kunnen worden indien de Belastingdienst te traag reageert op een bezwaar of een verzoek.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid (1 dagdeel)
Dit onderdeel van de cursus behandelt specifiek de keten- en inleningsaansprakelijkheid. Zowel materiële als formele aspecten van deze aansprakelijkheden komen aan bod. Wat zijn de overeenkomsten, en wat zijn de verschillen? Hoe werkt dat in de praktijk?  Ook de bestuurdersaansprakelijkstelling komt aan de orde. Aan de overige fiscale aansprakelijkheidsregels wordt slechts zeer beperkt aandacht besteed. De cursist wordt geconfronteerd met de cijfermatige uitwerking(en) van een aansprakelijkstelling. Ook aanpalende terreinen, zoals de aansprakelijkheid van inleners voor het minimumloon en – vakantietoeslag, komen aan de orde. Aangezien bij veel aansprakelijkstellingen het anoniementarief gehanteerd wordt, krijgt deze bepalingen in dit onderdeel ook de nodige aandacht. In dit onderdeel wordt van de cursist verwacht dat hij een brede kijk heeft op het loonheffingenterrein.

Fiscale woonplaats – arbeidsrecht (1 dagdeel)
In deze cursus worden een aantal onderwerpen behandeld die nauw samenhangen met het in- en uitzenden van personeel. Het gaat hierbij niet alleen om fiscale onderwerpen, maar met name ook om niet-fiscale onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij de in- en uitzending van werknemers. De volgende onderwerpen komen in de cursus in het bijzonder aan de orde:

Pensioenen (1 dagdeel)
De basis van pensioenen wordt bekend verondersteld (al dan niet via zelfstudie vooraf). Om die reden wordt in deze cursus met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van cq. de toekomst van het pensioenstelsel als gevolg van het pensioenakkoord en de uitwerking daarvan.

Het begrip loon (2 dagdelen)
Het fiscale loonbegrip:

Wage Tax Accounting (1 dagdeel)
In deze cursus wordt een aansluiting gemaakt tussen de wetgeving en de wijze waarop de salarisadministratie moet worden ingericht. Hierbij ligt de nadruk op de wijze waarop loonberekeningen (bruto-netto en netto-bruto) moeten worden gemaakt. Ook komt de berekening van de verschuldigde premies voor de werknemersverzekeringen aan de orde. Het doel van de cursus is om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de diverse berekeningen moeten worden gemaakt. De vaststelling van de grondslag van de heffing zal hierbij niet aan bod komen.

Horizontaal Toezicht in de Loonheffingen (1 dagdeel)
Wat houdt horizontaal toezicht in? Wat zijn nationale en internationale ontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden? Wat is een tax control framework, wat zijn de belangen van de organisatie, hoe verhouden die zich tot de wensen en eisen vanuit de Belastingdienst en welke (al dan niet unieke) positie nemen de loonheffingen binnen het geheel in?

Werkwijze

De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:8 dagen (niet aansluitend, 16 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 per onderdeel incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.