Transfer Pricing voor specialisten

Doelgroep

Voor Transfer Pricingspecialisten is een technisch fiscaal traject  samengesteld. In dit traject dienen 10 van de 12 TPS-cursussen gevolgd te worden. Dit traject is bedoeld voor aspirant-leden die werkzaam zijn in de TP-praktijk en International Tax-praktijk.

Aspirant-leden die een verklaring ondertekend door een partner voorleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezighoudt met Transfer Pricing kunnen deze specialistencursussen volgen.

Cursisten die capita uit de cursus Transfer Pricing voor specialisten volgen mogen de cursus ‘Transfer Pricing’ niet meer volgen.

Docenten

Dianne Berry (Meijburg & Co), Michel van der Breggen (PwC), Jeroen Dijkman (Meijburg & Co), Theo Elshof (Quantera Global), Erik Gerritsen (PwC), Pim Gerritsen van der Hoop (Deloitte), Sjoerd Haringman (Deloitte), Thijs Heijenrath (TPDynamiqs), Clive Jie-A-Joen (Belastingdienst / Grote Ondernemingen), Bert van der Klok (Deloitte), Jan-Willem Kunen (Loyens & Loeff), Pieter van Lunen (PwC), Tim Meijer (EY) en Walter de Wit (EY en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam).

Cursusdoel

Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transferpricing.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit 12 capita, verdeeld over zes cursusdagen. De cursus ‘Inleiding: Juridisch kader en methoden (incl. profit split) is een verplichte cursus in dit traject. De cursus dient als eerste gevolgd te worden voordat cursisten zich voor andere TPS-cursussen uit dit traject kunnen inschrijven.

De overige capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden.
De onderwerpen zijn de volgende:

Inleiding: Juridisch kader en methoden (incl. profit split)
Juridisch kader  (Jan-Willem Kunen)
De cursus beslaat 1 dag. In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op het arm’s-lengthbeginsel als startpunt voor het vaststellen van verrekenprijzen tussen gelieerde partijen en de codificatie hiervan in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting, alsmede de mogelijke impact op de bewijslastverdeling. Voorts zal de uitstraling van artikel 8b Wet Vpb op andere bepalingen van de vennootschapsbelasting worden behandeld (o.a. artikelen 8ba-8bd en 29b-29g Wet Vpb maar ook het Besluit verrekenprijzen), alsmede de internationale ontwikkeling van het arm’s length beginsel als gevolg van BEPS en de voorstellen van de OESO inzake Pillar One en Pillar Two met betrekking tot transfer pricing. Tenslotte zal ook aandacht worden besteed vanuit een transfer pricing perspectief aan de rulingpraktijk, geschillenbeslechting en staatssteun.

Methoden (incl. profit split) (Tim Meijer)
In de middag van deze cursusdag wordt uitgebreid ingegaan op de vergelijkbaarheidsanalyse en verrekenprijsmethoden. Hoofdstukken I t/m III van de OESO Verrekenprijsrichtlijnen komen daarbij integraal aan bod. Ook zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de richtlijnen sinds de eerste publicatie daarvan in 1995, waaronder de recente publicatie van vernieuwde voorschriften rondom de profit split methode. Aan de hand van voorbeelden zal de cursus deelnemers op interactieve wijze meenemen in hoe de methoden zich tot elkaar verhouden, wanneer een specifieke methode van toepassing is en hoe de methoden moeten worden toegepast.

Ook al betreft het een inleidende cursus, er wordt een degelijke basiskennis van het arm’s-lengthbeginsel en de transfer pricing praktijk verondersteld.

Bedrijfsmodellen en restructurings
Bedrijfsmodellen (Sjoerd Haringman)
Multinationals kennen verschillende vormen van aansturing, van decentraal tot centraal met allerlei smaken daar tussenin. De manier waarop multinationals de aansturing hebben vormgegeven heeft invloed op de verdeling van relevante functies en risico’s binnen zo’n multinational. Voor deze verschillende bedrijfsmodellen worden typisch ook verschillende Transfer Pricing modellen toegepast; zowel om de winstverwachting als de risico’s op een arm’s length manier tussen bedrijfsonderdelen / entiteiten te alloceren. Tijdens deze cursus zal een overzicht gegeven worden van verschillende bedrijfsmodellen, toegepast op bedrijfsactiviteiten (productie, verkoop, etc), met daarbij de relevante Transfer Pricing overwegingen.”

Restructurings (Pieter van Lunen)
Business restructuring: Of het nu gaat om het overbrengen van activiteiten naar een ander land, de integratie van een overgenomen onderneming of verandering van het bedrijfsmodel, de fiscale aspecten zijn ingewikkeld en mogelijk kostbaar. Tegelijkertijd zijn het activiteiten die constant aan de orde zijn in het bedrijfsleven.

Tijdens deze cursus zal er inzicht gegeven worden in de praktische aspecten van het doen van de “Hoofdstuk 9 OECD” analyse. Options Realistically Available, financiële modelering, de juridische analyse komen allemaal in detail aan bod en middels casus posities uitgewerkt worden. Daarnaast zal er stil worden gestaan bij relevante aspecten van business restructuring als gevolg van buitenlandse wetgeving.

Overlegvormen en vaste inrichtingen / winstallocatie 
Overlegvormen (Theo Elshof)
Vanwege media en politieke aandacht (o.a. BEPS) staat transfer pricing hoog op de agenda van multinationals en is het steeds meer een onderwerp waarmee ook de boardroom zich bezig houdt. Naast compliance, het voldoen aan de lokale wet-en regelgeving, is meer en meer ook reputatie van een MNE op het gebied van tax en transfer pricing een belangrijk aandachtspunt geworden voor de tax manager van een bedrijf. Zekerheid over compliance en over de aanvaardbaarheid van de winstverdeling over de landen is voor de tax manager dan ook in toenemende mate van belang. Op zijn agenda staat dan ook hoe om te gaan met het riskmanagement en wat de mogelijkheden hierin zijn om de risico’s te beperken door in overleg te treden met lokale belastingautoriteiten.

Het doel van deze cursus is het in kaart brengen van:

Er zal in de cursus interactief worden ingegaan op de ervaringen met deze overlegvormen.

Vaste inrichtingen en winstallocatie (Thijs Heijenrath)
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Het doel van de cursus is om de studenten bekend te maken met algemene VPB onderwerpen die grote raakvlakken hebben met Transfer Pricing

Documentatieverplichtingen en Services
Documentatieverplichtingen (Bert van der Klok)
Multinationale ondernemingen opereren in een omgeving die steeds maar complexer wordt. De globale toename van intercompany transacties en transfer pricing wetgeving, tezamen met hoge boetes voor non-compliance, maken dat transfer pricing documentatie hoog op het lijstje staat van zaken die door multinationals gemanaged moeten worden. Ten gevolge van de implementatie van BEPS actie 13 inzake documentatieverplichtingen in tal van landen zijn lokale documentatie regels aangescherpt en wordt een grotere mate van transparantie inzake business activiteiten, substance en transfer pricing beleid vereist. Afhankelijk van de situatie van de multinational dient deze transparantie geboden te worden in de vorm van een Masterfile voor de multinational en country files voor alle landen waar de multinational actief is, in combinatie met Country-by-Country Reporting die de fiscale autoriteiten in staat moeten stellen te beoordelen of er grote transfer pricing risico’s bestaan. Al met al een grote uitdaging voor degenen die hier in de praktijk inhoud aan moeten geven. De cursus zal de transfer pricing documentatie regels op OESO niveau behandelen alsmede de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving, niet alleen vanuit de theorie maar ook vanuit de praktijk.  

Services & Operational Transfer Pricing (Dianne Berry en Erik Gerritsen)
Intercompany diensten maken deel uit van elke multinational en zijn onderwerp van verschillende discussies als ze niet correct zijn opgezet, als de voordelen van de diensten (“benefit”) niet duidelijk zijn of als er sprake is duplicatie van activiteiten. Deze cursus biedt een diepgaande verkenning van het domein van intercompany-diensten, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de OESO-Transfer Pricing Guidelines. Met een duidelijke focus op het combineren van theorie met praktische toepassing, zullen de deelnemers zich verdiepen in het systematisch onderzoeken en implementeren van intercompany dienstverlening. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer de ‘benefits test’, een gedetailleerd onderzoek naar het onderscheid tussen aandeelhouders- en concerndiensten, en de geschikte methoden om de zakelijke prijs van diensten te bepalen, met inzichtelijke casusposities gericht op de operationele of implementatiekant van transfer pricing.

Intangibles en waarderingen
Intangibles (Jeroen Dijkman)
Intangibles is één van de meest uitdagende vraagstukken op Transfer Pricing gebied. Met het toenemende economische belang van kennis, data en dienstverlening, leveren immateriële activa zoals merknamen, octrooien, patenten, kennis en technologie een niet onbelangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van steeds meer ondernemingen. Een correcte belastingheffing van winsten gegenereerd met intangibles en helderheid op het gebied van Transfer Pricing is daarom essentieel.. Aan de hand van het Nederlandse besluit verrekenprijzen, guidance van de  OESO en relevante (internationale) jurisprudentie, zullen Transfer Pricing aspecten zoals de definitie van intangibles voor Transfer Pricing doeleinden, de eigendomsvraag, het gebruik en het verkopen van intangibles in concernverband, Transfer Pricing methoden, het ingevoerde begrip ‘hard-to-value intangibles’ en de samenhang tussen intangibles en reguliere intercompany transacties zoals goederen en diensten in deze cursus centraal staan.

Valuation/waarderingen (Clive Jie-A-Joen)
Multinationals ondergaan veelvuldig zakelijke herstructureringen. Voorbeelden van herstructureringen zijn Full-fledged Manufacturers die worden gestructureerd tot Contract / Consignment Manufacturers of een Buy/Sell Distributor die wordt geherstructureerd tot een verkoopagent (Comission Agent). Deze herstructureringen gaan menigmaal gepaard met verplaatsingen van functies, activa en risico’s. Tevens vind er vaak een verplaatsing van immateriële activa plaats (bijvoorbeeld, patenten, merknamen, klantencontracten etc.). Deze verplaatsingen hebben mogelijk een compensation payment tot gevolg (i.e. de geherstructureerde groepsentiteit dient een vergoeding te ontvangen voor de getransfereerde functies, risico’s en / of activa). Deze cursus geeft inzicht in verschillende waarderingsmethodes (market-based, cost-based and income-based benaderingen) die ingaan op het bepalen van de zakelijke (arm’s length) compensatie voor deze herstructureringen. Hierbij worden aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht verkregen in de toepassing van waarderingsmethoden (in het bijzonder de veelgebruikte Discounted Cash Flow methode) in lijn met BEPS Actie Punt 8-10.

Capita selecta financieringen en btw/douane
Financieringen (Michel van der Breggen)
Inter-company financiële transacties behoren tot de meest voorkomende en tevens meest complexe transacties binnen een MNE. Tegenwoordig wordt middels de Masterfile uitgebreid stilgestaan bij de transfer pricing aspecten en het interne beleid rondom inter-company leningen, cashpools, garanties etc. In de local file moet bovendien jaarlijks worden aangegeven welke (rente)betalingen hebben plaatsgevonden, en aan welke groepsmaatschappijen. Daarnaast vereist hoofdstuk 10 van de OESO TP Richtlijnen dat de allocatie van bijvoorbeeld rente inkomsten in lijn moet zijn met de control over de risico’s die samenhangen met de betreffende leningen, en moet vanwege het concept “Options Realistically Available” nog meer rekenschap worden gegeven over waarom een financiële transactie onder de betreffende voorwaarden is afgesloten (en wat de mogelijke alternatieven waren). Dit – relatief nieuwe – hoofdstuk geeft bovendien (eindelijk) verdere richtlijnen rondom het beprijzen van inter-company financiële transacties. Alles bij elkaar genoeg “Food for Thought” om tijdens een interactieve cursus met elkaar over van gedachten te wisselen. Daartoe zullen onder meer een aantal casus posities besproken worden.      

Capita Selecta (btw/douane)
De onderwerpen zullen worden bepaald op basis van de actualiteit.

Werkwijze

De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:6 dagen (niet aansluitend, 12 dagdelen)
Werktijden:10.00 tot 17.15 uur
Frequentie:1x per jaar
Kosten:€ 260,00 incl. lunch per dag (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.