Module Bezwaar en fiscale rechtsbescherming bij de rechtbank en gerechtshof

Doelgroep
Deze module maakt deel uit van de Leergang Formeel Belastingrecht. De leergang beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De leergang maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Cursusleider
mr. D.G. Barmentlo (advocaat-belastingkundige FT-advocaten)

Docenten
mr. F.R. Herreveld (Herreveld Van Sprundel en Partners) en drs. H.F. Palm (Belastingdienst/Grote ondernemingen Zuid)

Cursusinhoud
In deze module komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde:

In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan:

I. Bezwaarfase:
1. Eisen bezwaarschrift/beroepschrift. Aan welke wettelijke eisen moeten deze stukken voldoen en binnen welke termijn moet ik mijn bezwaarschrift indienen? Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot een zogenaamde niet-ontvankelijkheid. Ambtshalve vermindering.

2. Het inzagerecht. U hebt recht op inzage in uw dossier. Hierdoor kent u het bewijsmateriaal van de inspecteur en kunt u zijn procespositie inschatten. Wellicht staan  er ook onjuistheden in het dossier, die u kunt corrigeren. En wat als de inspecteur (deels)weigert inzage te geven?!

3. Het hoorrecht. U hebt recht op een hoorgesprek. In dit gesprek kunt u met de inspecteur in discussie gaan en wellicht een compromis beproeven. Hoe gaat dit proces in zijn werk.

4. Bewijslastverdeling en stelplicht. Kan de inspecteur zomaar iets corrigeren? Moet hij dit dan  bewijzen of moet u het tegendeel bewijzen. Ingegaan wordt op de vrije bewijsleer, omkering en verzwaring van de bewijslast en de subregels van bewijslast. Wat houdt de stelplicht in.

5. Inlichtingenplicht. Moet u alle vragen van de inspecteur beantwoorden? Wat is het gevolg als u dit niet doet? Hoe werkt de informatiebeschikking? Welke risico’s loopt u. Is het handig om eerst het dossier van de inspecteur in te zien?

6. Dwangsom, ingebrekestelling. Consequenties hiervan.

7. Kostenvergoedingen. Welke kostenvergoedingen kunt u claimen? Integraal, forfaitair, immaterieel.

II Beroepsfase:
1. De indeling van de schriftelijke stukken (do’s and don’ts, beroepschrift, verweerschrift, conclusie repliek dupliek, tiendagenstuk en pleitnota).

2. De mondelinge zitting (do’s and don’ts, verloop zitting, tardief, akte vragen, getuigenverhoor, wraking, uitstel zitting).

3. Hoger beroep, incidenteel hoger beroep.

4. Compromis in elke stand van het geding?

Werkwijze
Na een korte inleiding per onderwerp zal aan de hand van praktijkcases de theorie worden toegelicht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Voor deze cursus wordt door de docenten aanbevolen ter voorbereiding kennis te nemen van de standaard literatuur op het terrein van Formeel recht en procesrecht.

Praktische gegevens

Werktijden: 15.30 uur – 19.30 uur
Kosten: € 195,- per module (excl. btw, incl. soep met broodjes en warme snack)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-      uren: 3 (vaktechnisch)