PE-cursus Belastingen op Vastgoed & Milieu

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden.  Deze cursus is bedoeld voor fiscalisten die cliënten adviseren die veel of bijzonder vastgoed in Nederland hebben en/of daarin veel aardgas, elektriciteit, water of afval verbruiken. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docent
mr. B.S. Kats (EY)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Vastgoed heeft een centrale plaats in het bedrijfsproces van onze cliënten en aandacht voor het Milieu wordt steeds belangrijker. De waardering van dat vastgoed wordt voor onze cliënten steeds belangrijker. De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) neemt daarbij een voorname plaats in. Was zij aanvankelijk hoofdzakelijk van betekenis voor heffingen van de lagere overheden, heden ten dage is zij dat ook voor diverse Rijksbelastingen en heffingen, zoals: de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de milieubelastingen en de verhuurderheffing. Deze cursus gaat aan de hand van casusposities in op de waardering van vastgoed voor diverse doeleinden en op het gebruik van aardgas, elektriciteit, afval en water in/rond dit vastgoed. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 09.45 uur – 17.15 uur
Kosten:€ 395,- (excl. btw, incl. lunch) 
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 6 (vaktechnisch)