PE-cursus Loonheffingen internationaal

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met Loonbelasting en Sociale Verzekeringen. Het programma is afgestemd op NOB-leden met minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het terrein van grensoverschrijdende arbeid. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docenten
Justien Hendriks (JJH Services) en Karima Taouil (EY)

Cursusinhoud
Grensoverschrijdend werken wordt steeds complexer. Zelfs binnen de EU neemt de complexiteit van de regelgeving toe. In deze PE-cursus worden met name de gevolgen voor de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premieheffing werknemersverzekeringen en de premieheffing volksverzekeringen aan de hand van actuele casus besproken. Wat betreft de belastingheffing wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkeling in de Nederlandse nationale regelgeving en de Nederlandse belastingverdragen. Voor wat betreft de aspecten van grensoverschrijdende premieheffing zal daarbij vooral aandacht worden geschonken aan de EU-Verordening 883/2004 en sociale zekerheidsverdragen.

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen. Wat betreft de belastingheffing zal (onder meer) aandacht bestaan voor grensoverschrijdend thuiswerken (remote working / virtual assignments), uitbreiding inhoudingsplicht voor buitenlandse werkdagen bij niet-inwoners, de impact van het Multilateraal Instrument op grensoverschrijdende arbeid, ontwikkelingen rondom het materieel werkgeverschap, incl. de bredere impact van het arrest van de Hoge Raad d.d. 14 oktober 2022 etc. Wat betreft de premieheffing zal (onder meer) aandacht bestaan voor grensoverschrijdend thuiswerken, actuele ontwikkelingen, etc.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden:  09.45 uur – 17.00 uur
Kosten:  € 390,- (excl. btw, incl. lunch)  
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)