PE-cursus WOZ-actualiteiten

Doelgroep
De cursus vormt een vast onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor gewone NOB-leden die zich bezighouden met algemeen belastingadvies en aangiften met vastgoedcomponenten lokale belastingen, indirecte belastingen en overdrachtsbelasting. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Raymond van den Berg (PwC) en Olga Menger (Fiscaliade)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Vastgoed heeft een centrale plaats in het bedrijfsproces van cliënten. De waardering van dat vastgoed staat de afgelopen jaren in de schijnwerper. De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) neemt daarbij een belangrijke plaats in. Was zij aanvankelijk hoofdzakelijk van betekenis voor lokale heffingen, heden ten dage is zij dat ook voor diverse Rijksbelastingen en -heffingen, zoals: de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, erfbelasting, de milieubelastingen. Deze cursus gaat aan de hand van casusposities in op de diverse aspecten van de WOZ-waardering. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 1. WOZ en actualiteiten (Olga Menger)
  Tijdens dit eerste programma onderdeel wordt de actualiteit van de Wet WOZ meegenomen. Hierbij staat de positie van de WOZ-waarde centraal. Aan de hand van marktontwikkelingen en jurisprudentie worden diverse aspecten van de WOZ-waardering ter hand genomen.
 2. Fiscale afschrijving op gebouwen en de WOZ-waarde (Raymond van den Berg)
  Naast een restwaarde en de grondwaarde, is de bodemwaarde van gebouwen een vertrouwd begrip. Nu ook gebouwen in eigen gebruik sinds 2019 slechts tot (100 procent van) de WOZ-waarde mogen worden afgeschreven is het belang verder toegenomen. De praktijk leert dat de toepassing nog ruimte voor interpretatie biedt. Wat doet u in de praktijk in erfpachtsituaties met de bodemwaarde? Een gedegen onderbouwing van de bodemwaarde is een must, naast de afschrijvingssystematiek, de kwalificatie van investeringen in het vastgoed en de toepassing van de HIR. De toepassing van de bedrijfswaarde komt ook aan de orde. 
 3. Objectafbakening in de Wet WOZ (ten behoeve van de energiebelasting) (Olga Menger)
  De objectafbakening in de Wet WOZ is van belang ter bepaling van de hoogte van de Energiebelasting. Dit is een belangrijke reden dat de afgelopen jaren de objectafbakening (en mogelijke samenstelbepaling zoals in de Wet WOZ genoemd) een bijzondere aandacht geniet van zowel de belastingplichtige, de gemeente, de belastingdienst alsook bijvoorbeeld de ACM. Welke invloed de WOZ objectafbakening heeft op de energiebelasting en welke uitgangpunten daarbij een rol spelen, wordt tijdens dit cursus onderdeel besproken.
 4. Zonnepanelen en WKO (Raymond van den Berg)
  Hebben investeringen in zaken als zonnepanelen of een WKO invloed op de waarde? Zijn deze roerend of onroerend en welke gevolgen kan dit hebben voor de fiscaliteit?

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Werktijden: 15.30 uur – 19.15 uur
Kosten: € 195,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)