Transfer pricing voor specialisten: PE-verdiepingscursus Inleiding juridisch kader

Doelgroep
Het betreft een inleidende cursus voor gewone leden van de NOB, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk. Ook al betreft het een inleidende cursus, er wordt een degelijke basiskennis van het arm’s-lengthbeginsel en de transfer pricing praktijk verondersteld.

Docenten
Jan-Willem Kunen (Loyens & Loeff).

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transferpricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Inleiding juridisch kader
Hier zal worden ingegaan op het arm’s-lengthbeginsel als startpunt voor het vaststellen van verrekenprijzen tussen gelieerde partijen en de codificatie hiervan in artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Voorts zal de uitstraling van artikel 8b op andere bepalingen van de vennootschapsbelasting worden behandeld, alsmede de internationale ontwikkeling van het arm’s length beginsel als gevolg van BEPS. Tenslotte zal in de ochtend ook aandacht worden besteed aan de rulingpraktijk, mutual agreement procedures en dispute resolution.

Praktische gegevens

Werktijden:09.45 uur – 13.00 uur
Kosten:  € 195,- (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3 (vaktechnisch)