Horizontaal toezicht

De Belastingdienst streeft naar een nieuwe wijze van toezicht, die meer gericht is op samenwerking met belastingplichtigen en fiscale adviseurs. Deze wijze van toezicht moet meer efficiency opleveren doordat de Belastingdienst steunt op de werkprocessen van de belastingplichtige en de fiscale dienstverlener. Partijen werken zoveel mogelijk in de actualiteit. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn begrip, transparantie en vertrouwen.

Transparantie ziet op het geven van openheid van zaken door de belastingplichtige en de Belastingdienst. De belastingplichtige is transparant over zijn beheersing van de fiscale processen en overlegt vooraf met de Belastingdienst over relevante fiscale issues. De Belastingdienst geeft feedback op het fiscaal beheersingsysteem van de belastingplichtige, is transparant over de achtergrond van vragen en over de invulling van zijn toezicht en geeft zo snel mogelijk zijn visie over de rechtsgevolgen van voorgelegde fiscale issues. Controle achteraf wordt hierdoor zoveel mogelijk vervangen door afstemming vooraf. Voor een constructieve samenwerking is het van belang, dat beide partijen begrip hebben voor de positie en de (soms tegengestelde) belangen van de ander. Voor deze werkwijze is wederzijds vertrouwen nodig.

Met grote ondernemingen sluit de Belastingdienst convenanten op individuele basis. Na een analyse van de beheersing van de fiscale processen bij de onderneming stemt de Belastingdienst de vorm en intensiteit van het toezicht af op de mate waarin de onderneming “in control” is.

Ondernemingen in het segment midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen alleen via een fiscaal dienstverlener toetreden tot horizontaal toezicht. De Belastingdienst sluit hiertoe convenanten met (koepels van) fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst neemt kennis van het kwaliteitsbeheersingsysteem van de fiscaal dienstverlener en beslist op basis daarvan of een convenant wordt aangegaan. MKB-cliënten van een fiscaal dienstverlener met een convenant die in aanmerking willen komen voor horizontaal toezicht kunnen met de fiscaal dienstverlener overleggen over deze mogelijkheid.

Op deze pagina staan eerdere berichten over horizontaal toezicht.

Kerngroep Toezicht en Handhaving

De NOB neemt actief deel aan overleg met de Belastingdienst over de ontwikkeling van het toezicht en de handhaving in brede zin, waaronder de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht, zowel voor grote ondernemingen als voor ondernemingen in het MKB.

Horizontaal toezicht belastingdienst

Meer informatie over horizontaal toezicht bij de belastingdienst