Aan het woord: Touria el Ouardi

Ik ben in 2009 aspirant-lid van de NOB geworden en sinds 2012 gewoon lid. Ik ben werkzaam bij BDO als specialist op het gebied van loonheffingen en binnen de NOB actief. Onder andere als docent. Zo verzorg ik voor de SOB de cursus Formeelrechtelijke aspecten van de loonheffingen en de cursus Procesvoering. Daarnaast denk ik ook graag mee over de inhoud en opzet van deze cursussen in het opleidingstraject.

Ik vind mijn specialisatie super interessant en het onderwerp heeft een groot belang binnen de fiscaliteit. Dat zie je ook aan de jaarlijkse opbrengsten van deze belasting en de gebudgetteerde opbrengsten. Maar voor mijn gevoel is het ook vaak een ondergeschoven kindje. Juist daarom vind ik het belangrijk om dit onderwerp ook goed op de kaart te zetten binnen de NOB en de SOB.  

Commissie Knelpunten
Naast mijn docentschap ben ik ook actief binnen de NOB in de Commissie Knelpunten. In 2021 werd ik gevraagd door de toenmalige voorzitter van de commissie om hierin deel te nemen. Ik dacht meteen, ja, dit is iets voor mij. Ik vind het een uitdaging om knelpunten op te lossen en samen met mijn collega commissieleden te brainstormen over de wijze waarop het betreffende knelpunt kan worden opgelost.

Een van de speerpunten van de NOB is een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. De Commissie Knelpunten maakt onderdeel uit van de Kerngroep Rechtszekerheid en Rechtsbescherming en wil een bijdrage aan die doelstelling leveren door het toetsen van bestaande fiscale wet- en regelgeving op onder meer eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Wij richten ons daarbij op de kwaliteit van de wetgeving en vooral de praktische uitvoerbaarheid daarvan. Ook binnen de overheid is er overigens momenteel veel aandacht voor de vereenvoudiging van wetgeving.

Binnen de commissie maken we onderscheid tussen het type knelpunten. We hebben daarvoor drie categorieën benoemd: knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. De focus ligt daarbij vooral daar waar de uitvoering van wetgeving in de knel komt. De praktische uitvoerbaarheid dus. We hopen als commissie de wetgever te kunnen helpen door het vinden van een oplossing voor de gesignaleerde knelpunten. 

Hoe gaan jullie daarbij te werk?
Als eerste hebben we een inventarisatie gemaakt binnen de kantoren via de verschillende commissieleden. Welke knelpunten komen we nu tegen in de praktijk? Daarbij kijken we vooral naar knelpunten waar een breder belang mee gemoeid is. Die knelpunten hebben we op een short list geplaatst en ingedeeld in de drie verschillende categorieën. Zoals gezegd kijken we vooral naar knelpunten in de uitvoering. Dat kan zijn dat er een aanpassing in de wet nodig is of dat we meer duidelijkheid willen over een wet. Bijvoorbeeld hoe die uitgelegd moet worden. Deze lijst is dynamisch. Opgeloste knelpunten halen we ervan af en nieuwe knelpunten worden aan de lijst toegevoegd.

Welke knelpunten hebben jullie al opgepakt?
Een van de eerste knelpunten waar we nu mee aan de slag zijn gegaan is het knelpunt over de werkkostenregeling (WKR). Voor mij een interessant onderwerp aangezien het ook binnen mijn specialisatie valt. Dit knelpunt gaat specifiek over een verduidelijking in de wet waar het een samenloop betreft van de aftrekbeperking gemengde kosten en de WKR.

Ook wilden we aan de slag gaan met het knelpunt over belastingrente waarin we onevenwichtigheden en onevenredigheden in de belasting- en invorderingsrenteregeling willen voorkomen. Maar door het Belastingplan 2023 is dat knelpunt inmiddels deels ‘opgelost’.

Hoe kan men een knelpunt aandragen?
We doen regelmatig bij de kantoren een oproep om knelpunten aan te dragen. Daarnaast kunnen de verschillende specialistensecties binnen de NOB en andere gremia knelpunten aandragen. Kantoren en leden kunnen een knelpunt ook via ons meldpunt insturen. Overigens hoeft men geen lid van de NOB te zijn om een knelpunt aan te melden. Belangrijk daarbij te vermelden is dat men aangeeft om welk vakgebied het gaat, welke artikelen in de wet betreft het knelpunt, een omschrijving van het knelpunt met eventuele voorbeelden en wat is de impact van dat knelpunt in de praktijk oftewel voor welke groep belastingplichtigen levert dit in de praktijk een probleem op. Op basis van die gegevens beoordelen we of het knelpunt op de lijst komt en hoe we dit knelpunt kunnen oplossen.

Welk knelpunt zou jij het liefst nu willen oppakken?
Dan zeg ik ZZP/Wet DBA-dossier en wil ik een oproep doen tot een gelijk speelveld voor werknemers en zelfstandigen door de verschillen in kwalificatie van de aard van de arbeidsrelatie weg te nemen om zo schijnzelfstandigheid een halt toe te roepen.

Gerelateerd